صورت شماره 1 93/06/26
ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٦  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2000 کارخانه 3*4 1
  پول پیش 1980 کارخانه 4*4 2
  پول پیش 1990 کارخانه 5*4/5 3
  پول پیش 2000 کارخانه 3*5 4
  پول پیش 1950 کارخانه 4*5 5
  پول پیش 1950 کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1970 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1960 کارخانه 5*6 8
  پول پیش 1960 کارخانه 6*6 9
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2280 کارخانه 5*7 10
  پول پیش 2170 کارخانه 6*7 11
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2280 کارخانه 7*7 12
  پول پیش 1950 کارخانه 6*8 13
  پول پیش 1940 کارخانه 7*8 14
  پول پیش …. کارخانه 8*8   15
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 16
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 17
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 18
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 19
  پول پیش 1915 کارخانه   ناو8          6 متر   20
  پول پیش 1915 کارخانه ناو8          12متر  21
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10           6متر    22
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10          12متر      23
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12        6 متر 24
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12         12متر 25
  پول پیش 1920 کارخانه ناو14          6 متر 26
  پول پیش 1920 کارخانه ناو 14         12 متر   27
83تا86کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16     6 متر   28
165تا 170کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16    12 متر   29
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2100 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*6 9
12متری 2500 حواله پول 2400 انبار تهران  5*7 10
12متری 2500 حواله پول 2350 انبار تهران  6*7  11
12متری 2500 حواله پول 2370 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
  حواله پول …. انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/06/25
ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٥  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
تحویل چهار شنبه پول پیش 2000 کارخانه 3*4 1
  پول پیش 1980 کارخانه 4*4 2
  پول پیش 1990 کارخانه 5*4/5 3
  پول پیش 2000 کارخانه 3*5 4
  پول پیش 1950 کارخانه 4*5 5
  پول پیش 1950 کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1970 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1960 کارخانه 5*6 8
  پول پیش 1960 کارخانه 6*6 9
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2280 کارخانه 5*7 10
  پول پیش 2170 کارخانه 6*7 11
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2280 کارخانه 7*7 12
  پول پیش 1950 کارخانه 6*8 13
  پول پیش 1940 کارخانه 7*8 14
  پول پیش …. کارخانه 8*8   15
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 16
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 17
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 18
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 19
  پول پیش 1915 کارخانه   ناو8          6 متر   20
  پول پیش 1915 کارخانه ناو8          12متر  21
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10           6متر    22
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10          12متر      23
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12        6 متر 24
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12         12متر 25
  پول پیش 1920 کارخانه ناو14          6 متر 26
  پول پیش 1920 کارخانه ناو 14         12 متر   27
83تا86کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16     6 متر   28
165تا 170کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16    12 متر   29
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2100 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*6 9
12متری 2500 حواله پول 2400 انبار تهران  5*7 10
12متری 2500 حواله پول 2350 انبار تهران  6*7  11
12متری 2500 حواله پول 2370 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/06/24
ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٤  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
تحویل چهار شنبه پول پیش 2000 کارخانه 3*4 1
  پول پیش 1980 کارخانه 4*4 2
  پول پیش 1990 کارخانه 5*4/5 3
  پول پیش 2000 کارخانه 3*5 4
  پول پیش 1950 کارخانه 4*5 5
  پول پیش 1950 کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1970 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1960 کارخانه 5*6 8
  پول پیش 1960 کارخانه 6*6 9
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2280 کارخانه 5*7 10
  پول پیش 2170 کارخانه 6*7 11
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2280 کارخانه 7*7 12
  پول پیش 1950 کارخانه 6*8 13
  پول پیش 1940 کارخانه 7*8 14
  پول پیش …. کارخانه 8*8   15
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 16
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 17
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 18
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 19
  پول پیش 1915 کارخانه   ناو8          6 متر   20
  پول پیش 1915 کارخانه ناو8          12متر  21
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10           6متر    22
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10          12متر      23
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12        6 متر 24
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12         12متر 25
  پول پیش 1920 کارخانه ناو14          6 متر 26
  پول پیش 1920 کارخانه ناو 14         12 متر   27
83تا86کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16     6 متر   28
165تا 170کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16    12 متر   29
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2100 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*6 9
12متری 2500 حواله پول 2400 انبار تهران  5*7 10
12متری 2500 حواله پول 2350 انبار تهران  6*7  11
12متری 2500 حواله پول 2370 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/06/23
ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢۳  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
تحویل چهار شنبه پول پیش 2000 کارخانه 3*4 1
  پول پیش 1980 کارخانه 4*4 2
  پول پیش 1990 کارخانه 5*4/5 3
  پول پیش 2000 کارخانه 3*5 4
  پول پیش 1960 کارخانه 4*5 5
  پول پیش 1950 کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1970 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1960 کارخانه 5*6 8
  پول پیش 1960 کارخانه 6*6 9
  پول پیش …. کارخانه 5*7 10
  پول پیش 2170 کارخانه 6*7 11
  پول پیش …. کارخانه 7*7 12
  پول پیش 1950 کارخانه 6*8 13
  پول پیش 1940 کارخانه 7*8 14
  پول پیش …. کارخانه 8*8   15
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 16
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 17
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 18
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 19
  پول پیش 1915 کارخانه   ناو8          6 متر   20
  پول پیش 1915 کارخانه ناو8          12متر  21
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10           6متر    22
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10          12متر      23
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12        6 متر 24
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12         12متر 25
  پول پیش 1920 کارخانه ناو14          6 متر 26
  پول پیش 1920 کارخانه ناو 14         12 متر   27
83تا86کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16     6 متر   28
165تا 170کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16    12 متر   29
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2100 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2200 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*6 9
12متری 2500 حواله پول 2400 انبار تهران  5*7 10
12متری 2500 حواله پول 2350 انبار تهران  6*7  11
12متری 2500 حواله پول 2370 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/06/22
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٢  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش …. کارخانه 3*4 1
  پول پیش 1980 کارخانه 4*4 2
  پول پیش 1990 کارخانه 5*4/5 3
  پول پیش 2000 کارخانه 3*5 4
  پول پیش 1960 کارخانه 4*5 5
  پول پیش 1950 کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1970 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1960 کارخانه 5*6 8
  پول پیش 1960 کارخانه 6*6 9
  پول پیش …. کارخانه 5*7 10
  پول پیش 2170 کارخانه 6*7 11
  پول پیش …. کارخانه 7*7 12
  پول پیش 1950 کارخانه 6*8 13
  پول پیش 1940 کارخانه 7*8 14
  پول پیش …. کارخانه 8*8   15
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 16
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 17
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 18
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 19
  پول پیش 1915 کارخانه   ناو8          6 متر   20
  پول پیش 1915 کارخانه ناو8          12متر  21
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10           6متر    22
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10          12متر      23
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12        6 متر 24
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12         12متر 25
  پول پیش 1910 کارخانه ناو14          6 متر 26
  پول پیش 1910 کارخانه ناو 14         12 متر   27
83تا86کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16     6 متر   28
165تا 170کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16    12 متر   29
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2100 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2200 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*6 9
12متری 2500 حواله پول 2400 انبار تهران  5*7 10
12متری 2500 حواله پول 2350 انبار تهران  6*7  11
12متری 2500 حواله پول 2370 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/06/20
ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٠  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش …. کارخانه 3*4 1
  پول پیش 1990 کارخانه 4*4 2
  پول پیش 2000 کارخانه 5*4/5 3
تحویل شنبه پول پیش 2010 کارخانه 3*5 4
  پول پیش 1970 کارخانه 4*5 5
  پول پیش 1960 کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1980 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1970 کارخانه 5*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*6 9
  پول پیش …. کارخانه 5*7 10
  پول پیش 2180 کارخانه 6*7 11
  پول پیش …. کارخانه 7*7 12
  پول پیش 1960 کارخانه 6*8 13
  پول پیش 1950 کارخانه 7*8 14
  پول پیش …. کارخانه 8*8   15
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 16
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 17
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 18
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 19
  پول پیش 1915 کارخانه   ناو8          6 متر   20
  پول پیش 1915 کارخانه ناو8          12متر  21
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10           6متر    22
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10          12متر      23
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12        6 متر 24
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12         12متر 25
  پول پیش 1910 کارخانه ناو14          6 متر 26
  پول پیش 1910 کارخانه ناو 14         12 متر   27
83تا86کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16     6 متر   28
165تا 170کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16    12 متر   29
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2100 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2200 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*6 9
12متری 2500 حواله پول 2400 انبار تهران  5*7 10
12متری 2500 حواله پول 2350 انبار تهران  6*7  11
12متری 2500 حواله پول 2370 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/06/19
ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2000 کارخانه 3*4 1
  پول پیش 1990 کارخانه 4*4 2
  پول پیش 2000 کارخانه 5*4/5 3
  پول پیش …. کارخانه 3*5 4
  پول پیش 1970 کارخانه 4*5 5
  پول پیش 1960 کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1980 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1970 کارخانه 5*6 8
  پول پیش 1970 کارخانه 6*6 9
  پول پیش …. کارخانه 5*7 10
  پول پیش 2180 کارخانه 6*7 11
  پول پیش …. کارخانه 7*7 12
  پول پیش 1960 کارخانه 6*8 13
  پول پیش 1950 کارخانه 7*8 14
با تایید پول پیش 1940 کارخانه 8*8   15
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 16
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 17
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 18
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 19
  پول پیش 1915 کارخانه   ناو8          6 متر   20
  پول پیش 1915 کارخانه ناو8          12متر  21
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10           6متر    22
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10          12متر      23
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12        6 متر 24
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12         12متر 25
  پول پیش 1910 کارخانه ناو14          6 متر 26
  پول پیش 1910 کارخانه ناو 14         12 متر   27
83تا86کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16     6 متر   28
165تا 170کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16    12 متر   29
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2100 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2200 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*6 9
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  5*7 10
12متری 2460 حواله پول 2330 انبار تهران  6*7  11
12متری 2460 حواله پول 2330 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/06/18
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2000 کارخانه 3*4 1
  پول پیش 1990 کارخانه 4*4 2
  پول پیش 2000 کارخانه 5*4/5 3
  پول پیش 2010 کارخانه 3*5 4
  پول پیش 1970 کارخانه 4*5 5
  پول پیش …. کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1980 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1970 کارخانه 5*6 8
  پول پیش 1970 کارخانه 6*6 9
  پول پیش 2200 کارخانه 5*7 10
  پول پیش 2180 کارخانه 6*7 11
  پول پیش 2170 کارخانه 7*7 12
  پول پیش 1960 کارخانه 6*8 13
  پول پیش 1950 کارخانه 7*8 14
با تایید پول پیش 1940 کارخانه 8*8   15
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 16
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 17
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 18
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 19
  پول پیش 1915 کارخانه   ناو8          6 متر   20
  پول پیش 1915 کارخانه ناو8          12متر  21
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10           6متر    22
  پول پیش 1910 کارخانه ناو10          12متر      23
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12        6 متر 24
  پول پیش 1925 کارخانه ناو12         12متر 25
  پول پیش 1910 کارخانه ناو14          6 متر 26
  پول پیش 1910 کارخانه ناو 14         12 متر   27
83تا86کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16     6 متر   28
165تا 170کیلو پول پیش 1940 کارخانه ناو 16    12 متر   29
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2100 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2200 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*6 9
با تایید حواله پول 2320 انبار تهران  5*7 10
12متری 2400 حواله پول 2300 انبار تهران  6*7  11
12متری 2400 حواله پول 2300 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

← صفحه بعد