صورت شماره 1 93/09/27 تخفیف استانهای تهران و البرز 9 تومان
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٧  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  5 روز 1870 کارخانه 3*3 1
  5 روز 1800 کارخانه 3*4 2
  5 روز 1780 کارخانه 4*4 3
  5 روز …. کارخانه 5*4/5 4
  5 روز 1800 کارخانه 3*5 5
  5 روز 1790 کارخانه 4*5 6
  5 روز 1780 کارخانه 5*5 7
  5 روز 1800 کارخانه 4*6 8
تحویل 10/05 5 روز 1790 کارخانه 5*6 9
تحویل 10/05 5 روز 1780 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز 5 روز 1950 کارخانه 5*7 11
  5 روز 1870 کارخانه 6*7 12
  5 روز 1870 کارخانه 7*7 13
  5 روز 1800 کارخانه 6*8 14
  5 روز 1780 کارخانه 7*8 15
  5 روز 1770 کارخانه 8*8   16
  5 روز 1780 کارخانه 10*10  6متر 17
  5 روز 1890 کارخانه 10*10  12 متر 18
  5 روز …. کارخانه 8*10  6متر 19
  5 روز 1990 کارخانه 8*10  12متر 20
  5 روز 1780 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  5 روز 1780 کارخانه ناو8          12متر  22
  5 روز 1800 کارخانه ناو10           6متر    23
  5 روز 1800 کارخانه ناو10          12متر      24
  5 روز 1840 کارخانه ناو12        6 متر 25
  5 روز 1840 کارخانه ناو12         12متر 26
  5 روز 1840 کارخانه ناو14          6 متر 27
  5 روز 1840 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو 5 روز 1830 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو 5 روز 1830 کارخانه ناو 16    12 متر   30
139 کیلو به بالا 5 روز 1830 کارخانه تیر اهن 14 31
175 تا 185 کیلو 5 روز …. کارخانه تیر اهن 16 32
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  7روز .... انبار تهران  3*3 1
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  3*4 2
با تایید 7روز 1900 انبارتهران 4*4 3
  7روز …. انبار تهران  3*5 4
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  4*5 5
  7روز …. انبار تهران  5*5 6
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  4*6 7
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  5*6 8
  7روز …. انبار تهران  6*6 9
12متری 2200 7روز 2000 انبار تهران  5*7 10
با تایید 7روز 1970 انبار تهران  6*7  11
با تایید 7روز 2000 انبار تهران  7*7 12
با تایید 7روز 1950 انبار تهران  6*8 13
با تایید 7روز 1950 انبار تهران  7*8 14
  7روز …. انبار تهران  8*8 15
  7روز انبار تهران  ناو8          6 متر      16
  7روز …. انبار تهران  ناو8        12متر    17
  7روز .... انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید 7روز 1870 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو12        6متر     20
  7روز …. انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
  7روز …. انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود  8 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/09/26 تخفیف استانهای تهران و البرز 9 تومان
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٦  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  5 روز 1870 کارخانه 3*3 1
  5 روز 1800 کارخانه 3*4 2
  5 روز 1780 کارخانه 4*4 3
  5 روز …. کارخانه 5*4/5 4
  5 روز 1800 کارخانه 3*5 5
  5 روز 1790 کارخانه 4*5 6
  5 روز 1780 کارخانه 5*5 7
  5 روز 1800 کارخانه 4*6 8
  5 روز 1790 کارخانه 5*6 9
  5 روز 1780 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز 5 روز 1950 کارخانه 5*7 11
  5 روز 1870 کارخانه 6*7 12
  5 روز 1870 کارخانه 7*7 13
  5 روز 1800 کارخانه 6*8 14
  5 روز 1780 کارخانه 7*8 15
  5 روز 1770 کارخانه 8*8   16
  5 روز 1780 کارخانه 10*10  6متر 17
  5 روز 1890 کارخانه 10*10  12 متر 18
  5 روز …. کارخانه 8*10  6متر 19
  5 روز 1990 کارخانه 8*10  12متر 20
  5 روز 1780 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  5 روز 1780 کارخانه ناو8          12متر  22
  5 روز 1800 کارخانه ناو10           6متر    23
  5 روز 1800 کارخانه ناو10          12متر      24
  5 روز 1840 کارخانه ناو12        6 متر 25
  5 روز 1840 کارخانه ناو12         12متر 26
  5 روز 1840 کارخانه ناو14          6 متر 27
  5 روز 1840 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو 5 روز 1830 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو 5 روز 1830 کارخانه ناو 16    12 متر   30
139 کیلو به بالا 5 روز 1830 کارخانه تیر اهن 14 31
175 تا 185 کیلو 5 روز …. کارخانه تیر اهن 16 32
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  7روز .... انبار تهران  3*3 1
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  3*4 2
با تایید 7روز 1900 انبارتهران 4*4 3
  7روز …. انبار تهران  3*5 4
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  4*5 5
  7روز …. انبار تهران  5*5 6
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  4*6 7
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  5*6 8
  7روز …. انبار تهران  6*6 9
12متری 2200 7روز 2000 انبار تهران  5*7 10
با تایید 7روز 1970 انبار تهران  6*7  11
با تایید 7روز 2000 انبار تهران  7*7 12
با تایید 7روز 1950 انبار تهران  6*8 13
با تایید 7روز 1950 انبار تهران  7*8 14
  7روز …. انبار تهران  8*8 15
  7روز انبار تهران  ناو8          6 متر      16
  7روز …. انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید 7روز 1870 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید 7روز 1870 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو12        6متر     20
  7روز …. انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
  7روز …. انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود  8 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/09/25 تخفیف استانهای تهران و البرز 9 تومان
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٥  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  5 روز 1890 کارخانه 3*3 1
  5 روز 1810 کارخانه 3*4 2
  5 روز 1800 کارخانه 4*4 3
  5 روز …. کارخانه 5*4/5 4
  5 روز 1820 کارخانه 3*5 5
  5 روز 1800 کارخانه 4*5 6
  5 روز 1790 کارخانه 5*5 7
  5 روز 1800 کارخانه 4*6 8
  5 روز …. کارخانه 5*6 9
  5 روز …. کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز 5 روز 1950 کارخانه 5*7 11
  5 روز 1880 کارخانه 6*7 12
  5 روز 1880 کارخانه 7*7 13
  5 روز 1800 کارخانه 6*8 14
  5 روز 1790 کارخانه 7*8 15
  5 روز 1790 کارخانه 8*8   16
  5 روز …. کارخانه 10*10  6متر 17
  5 روز …. کارخانه 10*10  12 متر 18
  5 روز 1910 کارخانه 8*10  6متر 19
  5 روز 2000 کارخانه 8*10  12متر 20
  5 روز 1790 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  5 روز 1790 کارخانه ناو8          12متر  22
  5 روز 1810 کارخانه ناو10           6متر    23
  5 روز 1810 کارخانه ناو10          12متر      24
  5 روز 1850 کارخانه ناو12        6 متر 25
  5 روز 1850 کارخانه ناو12         12متر 26
  5 روز 1840 کارخانه ناو14          6 متر 27
  5 روز 1840 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو 5 روز 1840 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو 5 روز 1840 کارخانه ناو 16    12 متر   30
139 کیلو به بالا 5 روز 1830 کارخانه تیر اهن 14 31
175 تا 185 کیلو 5 روز 1820 کارخانه تیر اهن 16 32
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  7روز .... انبار تهران  3*3 1
با تایید 7روز 1940 انبار تهران  3*4 2
با تایید 7روز 1930 انبارتهران 4*4 3
  7روز …. انبار تهران  3*5 4
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  4*5 5
  7روز …. انبار تهران  5*5 6
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  4*6 7
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  5*6 8
  7روز …. انبار تهران  6*6 9
12متری 2200 7روز 2010 انبار تهران  5*7 10
با تایید 7روز 1980 انبار تهران  6*7  11
با تایید 7روز 2010 انبار تهران  7*7 12
با تایید 7روز 1980 انبار تهران  6*8 13
با تایید 7روز 1980 انبار تهران  7*8 14
  7روز …. انبار تهران  8*8 15
  7روز انبار تهران  ناو8          6 متر      16
  7روز …. انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید 7روز 1890 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید 7روز 1890 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید 7روز 1910 انبار تهران  ناو12        6متر     20
  7روز …. انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید 7روز 1910 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید 7روز 1910 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
  7روز …. انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید 7روز 1930 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود  8 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/09/24 تخفیف استانهای تهران و البرز 9 تومان
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٤  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  5 روز 1890 کارخانه 3*3 1
  5 روز 1810 کارخانه 3*4 2
  5 روز 1800 کارخانه 4*4 3
  5 روز …. کارخانه 5*4/5 4
  5 روز 1820 کارخانه 3*5 5
  5 روز 1800 کارخانه 4*5 6
  5 روز 1790 کارخانه 5*5 7
  5 روز 1800 کارخانه 4*6 8
  5 روز …. کارخانه 5*6 9
  5 روز …. کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز 5 روز 1950 کارخانه 5*7 11
  5 روز 1880 کارخانه 6*7 12
  5 روز 1880 کارخانه 7*7 13
  5 روز 1800 کارخانه 6*8 14
  5 روز 1790 کارخانه 7*8 15
  5 روز 1790 کارخانه 8*8   16
  5 روز …. کارخانه 10*10  6متر 17
  5 روز …. کارخانه 10*10  12 متر 18
  5 روز 1910 کارخانه 8*10  6متر 19
  5 روز 2000 کارخانه 8*10  12متر 20
  5 روز 1790 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  5 روز 1790 کارخانه ناو8          12متر  22
  5 روز 1810 کارخانه ناو10           6متر    23
  5 روز 1810 کارخانه ناو10          12متر      24
  5 روز 1850 کارخانه ناو12        6 متر 25
  5 روز 1850 کارخانه ناو12         12متر 26
  5 روز 1840 کارخانه ناو14          6 متر 27
  5 روز 1840 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو 5 روز 1840 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو 5 روز 1840 کارخانه ناو 16    12 متر   30
139 کیلو به بالا 5 روز 1830 کارخانه تیر اهن 14 31
175 تا 185 کیلو 5 روز 1820 کارخانه تیر اهن 16 32
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  7روز .... انبار تهران  3*3 1
با تایید 7روز 1940 انبار تهران  3*4 2
با تایید 7روز 1930 انبارتهران 4*4 3
  7روز …. انبار تهران  3*5 4
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  4*5 5
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  5*5 6
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  4*6 7
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  5*6 8
  7روز …. انبار تهران  6*6 9
12متری 2200 7روز 2010 انبار تهران  5*7 10
با تایید 7روز 1980 انبار تهران  6*7  11
با تایید 7روز 2010 انبار تهران  7*7 12
با تایید 7روز 1980 انبار تهران  6*8 13
با تایید 7روز 1980 انبار تهران  7*8 14
  7روز …. انبار تهران  8*8 15
  7روز انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید 7روز 1880 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید 7روز 1890 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید 7روز 1890 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید 7روز 1910 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید 7روز 1910 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید 7روز 1910 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید 7روز 1910 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
  7روز …. انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید 7روز 1930 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود  8 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/09/23 تخفیف استانهای تهران والبرز 9 تومان
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢۳  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  5 روز 1920 کارخانه 3*3 1
  5 روز 1840 کارخانه 3*4 2
  5 روز 1820 کارخانه 4*4 3
  5 روز …. کارخانه 5*4/5 4
  5 روز 1850 کارخانه 3*5 5
  5 روز 1830 کارخانه 4*5 6
  5 روز 1820 کارخانه 5*5 7
  5 روز 1840 کارخانه 4*6 8
  5 روز …. کارخانه 5*6 9
  5 روز …. کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز 5 روز 2000 کارخانه 5*7 11
  5 روز 1930 کارخانه 6*7 12
  5 روز 1920 کارخانه 7*7 13
  5 روز 1830 کارخانه 6*8 14
  5 روز 1820 کارخانه 7*8 15
  5 روز 1820 کارخانه 8*8   16
  5 روز …. کارخانه 10*10  6متر 17
  5 روز …. کارخانه 10*10  12 متر 18
  5 روز 1910 کارخانه 8*10  6متر 19
  5 روز 2000 کارخانه 8*10  12متر 20
  5 روز 1830 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  5 روز 1840 کارخانه ناو8          12متر  22
  5 روز 1860 کارخانه ناو10           6متر    23
  5 روز 1860 کارخانه ناو10          12متر      24
  5 روز 1880 کارخانه ناو12        6 متر 25
  5 روز 1880 کارخانه ناو12         12متر 26
  5 روز 1870 کارخانه ناو14          6 متر 27
  5 روز 1870 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو 5 روز 1880 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو 5 روز 1880 کارخانه ناو 16    12 متر   30
139 کیلو به بالا 5 روز 1850 کارخانه تیر اهن 14 31
175 تا 185 کیلو 5 روز 1840 کارخانه تیر اهن 16 32
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  7روز .... انبار تهران  3*3 1
با تایید 7روز 1950 انبار تهران  3*4 2
با تایید 7روز 1940 انبارتهران 4*4 3
  7روز …. انبار تهران  3*5 4
با تایید 7روز 1930 انبار تهران  4*5 5
با تایید 7روز 1930 انبار تهران  5*5 6
با تایید 7روز 1930 انبار تهران  4*6 7
با تایید 7روز 1930 انبار تهران  5*6 8
با تایید 7روز 1930 انبار تهران  6*6 9
12متری 2200 7روز 2020 انبار تهران  5*7 10
با تایید 7روز 1990 انبار تهران  6*7  11
با تایید 7روز 2020 انبار تهران  7*7 12
با تایید 7روز 1990 انبار تهران  6*8 13
با تایید 7روز 1990 انبار تهران  7*8 14
  7روز …. انبار تهران  8*8 15
با تایید 7روز 1890 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید 7روز 1890 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید 7روز 1910 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید 7روز 1910 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید 7روز …. انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید 7روز 1940 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود  8 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/09/19 تخفیف استانهای تهران و البرز 9 تومان
ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٩  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  5 روز 1930 کارخانه 3*3 1
  5 روز 1850 کارخانه 3*4 2
  5 روز 1840 کارخانه 4*4 3
  5 روز …. کارخانه 5*4/5 4
  5 روز 1860 کارخانه 3*5 5
  5 روز 1830 کارخانه 4*5 6
  5 روز 1820 کارخانه 5*5 7
  5 روز 1840 کارخانه 4*6 8
  5 روز …. کارخانه 5*6 9
  5 روز …. کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز 5 روز 2000 کارخانه 5*7 11
  5 روز 1940 کارخانه 6*7 12
  5 روز 1940 کارخانه 7*7 13
  5 روز 1840 کارخانه 6*8 14
  5 روز 1830 کارخانه 7*8 15
  5 روز 1830 کارخانه 8*8   16
  5 روز …. کارخانه 10*10  6متر 17
  5 روز …. کارخانه 10*10  12 متر 18
  5 روز 1920 کارخانه 8*10  6متر 19
  5 روز 2010 کارخانه 8*10  12متر 20
  5 روز 1830 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  5 روز 1840 کارخانه ناو8          12متر  22
  5 روز 1860 کارخانه ناو10           6متر    23
  5 روز 1860 کارخانه ناو10          12متر      24
  5 روز 1880 کارخانه ناو12        6 متر 25
  5 روز 1880 کارخانه ناو12         12متر 26
  5 روز 1870 کارخانه ناو14          6 متر 27
  5 روز 1870 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو 5 روز 1890 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو 5 روز 1890 کارخانه ناو 16    12 متر   30
139 کیلو به بالا 5 روز 1880 کارخانه تیر اهن 14 31
175 تا 185 کیلو 5 روز 1880 کارخانه تیر اهن 16 32
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  7روز .... انبار تهران  3*3 1
با تایید 7روز 1960 انبار تهران  3*4 2
با تایید 7روز 1950 انبارتهران 4*4 3
  7روز …. انبار تهران  3*5 4
با تایید 7روز 1940 انبار تهران  4*5 5
با تایید 7روز 1940 انبار تهران  5*5 6
با تایید 7روز 1940 انبار تهران  4*6 7
با تایید 7روز 1940 انبار تهران  5*6 8
با تایید 7روز 1940 انبار تهران  6*6 9
12متری 2200 7روز 2030 انبار تهران  5*7 10
با تایید 7روز 2000 انبار تهران  6*7  11
با تایید 7روز 2030 انبار تهران  7*7 12
با تایید 7روز 2000 انبار تهران  6*8 13
با تایید 7روز 2000 انبار تهران  7*8 14
  7روز …. انبار تهران  8*8 15
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید 7روز 1910 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید 7روز 1910 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید 7روز 1930 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید 7روز 1930 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید 7روز 1950 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید 7روز 1950 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود  8 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/09/18 تخفیف استانهای تهران و البرز 9 تومان از کارخانه
ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱۸  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  5 روز 1930 کارخانه 3*3 1
  5 روز 1850 کارخانه 3*4 2
  5 روز 1840 کارخانه 4*4 3
  5 روز …. کارخانه 5*4/5 4
  5 روز 1860 کارخانه 3*5 5
  5 روز 1830 کارخانه 4*5 6
  5 روز 1820 کارخانه 5*5 7
  5 روز 1840 کارخانه 4*6 8
  5 روز 1830 کارخانه 5*6 9
  5 روز …. کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز 5 روز 2000 کارخانه 5*7 11
  5 روز 1940 کارخانه 6*7 12
  5 روز 1940 کارخانه 7*7 13
  5 روز 1840 کارخانه 6*8 14
  5 روز 1830 کارخانه 7*8 15
  5 روز 1830 کارخانه 8*8   16
  5 روز …. کارخانه 10*10  6متر 17
  5 روز …. کارخانه 10*10  12 متر 18
  5 روز 1920 کارخانه 8*10  6متر 19
  5 روز 2010 کارخانه 8*10  12متر 20
  5 روز 1830 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  5 روز 1840 کارخانه ناو8          12متر  22
  5 روز 1860 کارخانه ناو10           6متر    23
  5 روز 1860 کارخانه ناو10          12متر      24
  5 روز 1880 کارخانه ناو12        6 متر 25
  5 روز 1880 کارخانه ناو12         12متر 26
  5 روز 1870 کارخانه ناو14          6 متر 27
  5 روز 1870 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو 5 روز 1890 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو 5 روز 1890 کارخانه ناو 16    12 متر   30
139 کیلو به بالا 5 روز 1900 کارخانه تیر اهن 14 31
175 تا 185 کیلو 5 روز 1900 کارخانه تیر اهن 16 32
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  7روز .... انبار تهران  3*3 1
با تایید 7روز 1960 انبار تهران  3*4 2
با تایید 7روز 1950 انبارتهران 4*4 3
  7روز …. انبار تهران  3*5 4
با تایید 7روز 1940 انبار تهران  4*5 5
با تایید 7روز 1940 انبار تهران  5*5 6
با تایید 7روز 1940 انبار تهران  4*6 7
با تایید 7روز 1940 انبار تهران  5*6 8
با تایید 7روز 1940 انبار تهران  6*6 9
12متری 2300 7روز 2030 انبار تهران  5*7 10
با تایید 7روز 2000 انبار تهران  6*7  11
با تایید 7روز 2030 انبار تهران  7*7 12
با تایید 7روز 2000 انبار تهران  6*8 13
با تایید 7روز 2000 انبار تهران  7*8 14
  7روز …. انبار تهران  8*8 15
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید 7روز 1900 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید 7روز 1910 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید 7روز 1910 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید 7روز 1930 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید 7روز 1930 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید 7روز 1920 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید 7روز 1950 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید 7روز 1950 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود  8 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

اطلاعیه 1 93/09/17
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٧  کلمات کلیدی:

تیر اهن سایز 16 وزن شاخه 172 کیلویی 18300 تومان در کارخانه موجود است


← صفحه بعد