صورت شماره 1 93/05/01
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2000 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 1960 کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1950 کارخانه 4*4 3
  پول پیش …. کارخانه 3*5 4
  پول پیش ….. کارخانه 4*5 5
  پول پیش …. کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1920 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1910 کارخانه 5*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*6 9
  پول پیش …. کارخانه 6*7 10
  پول پیش …. کارخانه 7*7 11
  پول پیش …. کارخانه 6*8 12
  پول پیش …. کارخانه 7*8 13
  پول پیش 1860 کارخانه 8*8   14
  پول پیش 1840 کارخانه 10*10  6متر 15
  پول پیش 1870 کارخانه 10*10  12 متر 16
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 17
  پول پیش 2110 کارخانه 8*10  12متر 18
  پول پیش 1880 کارخانه   ناو8          6 متر   19
  پول پیش 1880 کارخانه ناو8          12متر  20
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10           6متر    21
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10          12متر      22
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12        6 متر 23
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12         12متر 24
  پول پیش 1880 کارخانه ناو14          6 متر 25
  پول پیش 1880 کارخانه ناو 14         12 متر   26
83تا86کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16     6 متر   27
165تا 170کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16    12 متر   28
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  303 1
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  3*4 2
تحویل فردا حواله پول 2050 انبارتهران 4*4 3
  حواله پول …. انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول …. انبار تهران  6*6 9
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  6*7 10
با تایید حواله پول 2400 انبار تهران  6*7        12 متر 11
  حواله پول انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

ورت شماره 1 93/04/31
ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۳۱  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 1990 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 1950 کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1940 کارخانه 4*4 3
  پول پیش …. کارخانه 3*5 4
  پول پیش ….. کارخانه 4*5 5
  پول پیش …. کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1920 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1910 کارخانه 5*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*6 9
  پول پیش …. کارخانه 6*7 10
  پول پیش …. کارخانه 7*7 11
  پول پیش …. کارخانه 6*8 12
  پول پیش …. کارخانه 7*8 13
  پول پیش 1860 کارخانه 8*8   14
  پول پیش 1840 کارخانه 10*10  6متر 15
  پول پیش 1870 کارخانه 10*10  12 متر 16
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 17
  پول پیش 2110 کارخانه 8*10  12متر 18
  پول پیش 1880 کارخانه   ناو8          6 متر   19
  پول پیش 1880 کارخانه ناو8          12متر  20
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10           6متر    21
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10          12متر      22
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12        6 متر 23
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12         12متر 24
  پول پیش 1880 کارخانه ناو14          6 متر 25
  پول پیش 1880 کارخانه ناو 14         12 متر   26
83تا86کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16     6 متر   27
165تا 170کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16    12 متر   28
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  303 1
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  3*4 2
  حواله پول …. انبارتهران 4*4 3
  حواله پول …. انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول …. انبار تهران  6*6 9
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  6*7 10
با تایید حواله پول 2400 انبار تهران  6*7        12 متر 11
  حواله پول انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/04/30
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۳٠  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 1990 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 1950 کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1940 کارخانه 4*4 3
  پول پیش …. کارخانه 3*5 4
  پول پیش ….. کارخانه 4*5 5
  پول پیش …. کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1920 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1910 کارخانه 5*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*6 9
  پول پیش …. کارخانه 6*7 10
  پول پیش …. کارخانه 7*7 11
  پول پیش …. کارخانه 6*8 12
  پول پیش …. کارخانه 7*8 13
  پول پیش 1860 کارخانه 8*8   14
  پول پیش 1840 کارخانه 10*10  6متر 15
  پول پیش 1870 کارخانه 10*10  12 متر 16
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 17
  پول پیش 2110 کارخانه 8*10  12متر 18
  پول پیش 1880 کارخانه   ناو8          6 متر   19
  پول پیش 1880 کارخانه ناو8          12متر  20
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10           6متر    21
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10          12متر      22
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12        6 متر 23
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12         12متر 24
  پول پیش 1880 کارخانه ناو14          6 متر 25
  پول پیش 1880 کارخانه ناو 14         12 متر   26
83تا86کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16     6 متر   27
165تا 170کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16    12 متر   28
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  303 1
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  3*4 2
  حواله پول …. انبارتهران 4*4 3
  حواله پول …. انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول …. انبار تهران  6*6 9
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  6*7 10
با تایید حواله پول 2400 انبار تهران  6*7        12 متر 11
  حواله پول انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        6متر     18
تحویل فردا حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/04/29
ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٩  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 1980 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 1940 کارخانه 3*4 2
  پول پیش …. کارخانه 4*4 3
  پول پیش …. کارخانه 3*5 4
  پول پیش ….. کارخانه 4*5 5
  پول پیش …. کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1920 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1910 کارخانه 5*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*6 9
  پول پیش …. کارخانه 6*7 10
  پول پیش …. کارخانه 7*7 11
  پول پیش …. کارخانه 6*8 12
  پول پیش …. کارخانه 7*8 13
  پول پیش 1860 کارخانه 8*8   14
  پول پیش 1840 کارخانه 10*10  6متر 15
  پول پیش 1870 کارخانه 10*10  12 متر 16
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 17
  پول پیش 2110 کارخانه 8*10  12متر 18
  پول پیش 1880 کارخانه   ناو8          6 متر   19
  پول پیش 1880 کارخانه ناو8          12متر  20
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10           6متر    21
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10          12متر      22
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12        6 متر 23
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12         12متر 24
  پول پیش 1880 کارخانه ناو14          6 متر 25
  پول پیش 1880 کارخانه ناو 14         12 متر   26
83تا86کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16     6 متر   27
165تا 170کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16    12 متر   28
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  303 1
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  3*4 2
  حواله پول …. انبارتهران 4*4 3
  حواله پول …. انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول …. انبار تهران  6*6 9
با تایید حواله پول 2320 انبار تهران  6*7 10
با تایید حواله پول 2400 انبار تهران  6*7        12 متر 11
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        6متر     18
تحویل فردا حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/04/25
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٥  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 1980 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 1940 کارخانه 3*4 2
  پول پیش …. کارخانه 4*4 3
  پول پیش …. کارخانه 3*5 4
  پول پیش ….. کارخانه 4*5 5
  پول پیش 1900 کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1920 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1910 کارخانه 5*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*6 9
  پول پیش …. کارخانه 6*7 10
  پول پیش …. کارخانه 7*7 11
  پول پیش …. کارخانه 6*8 12
  پول پیش …. کارخانه 7*8 13
  پول پیش 1860 کارخانه 8*8   14
  پول پیش 1840 کارخانه 10*10  6متر 15
  پول پیش 1870 کارخانه 10*10  12 متر 16
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 17
  پول پیش 2110 کارخانه 8*10  12متر 18
  پول پیش 1880 کارخانه   ناو8          6 متر   19
  پول پیش 1880 کارخانه ناو8          12متر  20
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10           6متر    21
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10          12متر      22
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12        6 متر 23
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12         12متر 24
  پول پیش 1880 کارخانه ناو14          6 متر 25
  پول پیش 1880 کارخانه ناو 14         12 متر   26
83تا86کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16     6 متر   27
165تا 170کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16    12 متر   28
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  3*4 2
  حواله پول …. انبارتهران 4*4 3
  حواله پول …. انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  6*6 9
با تایید حواله پول 2270 انبار تهران  6*7 10
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  6*7        12 متر 11
با تایید حواله پول 2300 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        6متر     18
تحویل فردا حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/04/24
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٤  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 1970 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 1930 کارخانه 3*4 2
  پول پیش …. کارخانه 4*4 3
  پول پیش …. کارخانه 3*5 4
  پول پیش ….. کارخانه 4*5 5
  پول پیش 1900 کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1920 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1910 کارخانه 5*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*6 9
  پول پیش 2010 کارخانه 6*7 10
  پول پیش …. کارخانه 7*7 11
  پول پیش …. کارخانه 6*8 12
  پول پیش 1870 کارخانه 7*8 13
  پول پیش 1860 کارخانه 8*8   14
  پول پیش 1840 کارخانه 10*10  6متر 15
  پول پیش 1870 کارخانه 10*10  12 متر 16
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 17
  پول پیش 2110 کارخانه 8*10  12متر 18
  پول پیش 1880 کارخانه   ناو8          6 متر   19
  پول پیش 1880 کارخانه ناو8          12متر  20
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10           6متر    21
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10          12متر      22
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12        6 متر 23
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12         12متر 24
  پول پیش 1880 کارخانه ناو14          6 متر 25
  پول پیش 1880 کارخانه ناو 14         12 متر   26
83تا86کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16     6 متر   27
165تا 170کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16    12 متر   28
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
تحویل فردا حواله پول 2050 انبار تهران  3*4 1
  حواله پول …. انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول …. انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  6*6 8
با تایید حواله پول 2230 انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2320 انبار تهران  6*7        12 متر 10
با تایید حواله پول 2270 انبار تهران  7*7 11
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  6*8 12
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  7*8 13
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 14
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8          6 متر      15
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8        12متر    16
تحویل فردا حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        6متر     17
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        12متر     18
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو12        6متر     19
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو 12       12متر    20
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14       6متر    21
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14     12متر    22
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16       6متر    23
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16     12متر    24
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/04/23
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۳  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 1970 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 1930 کارخانه 3*4 2
  پول پیش …. کارخانه 4*4 3
  پول پیش …. کارخانه 3*5 4
  پول پیش ….. کارخانه 4*5 5
  پول پیش 1900 کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1920 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1910 کارخانه 5*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*6 9
  پول پیش 2010 کارخانه 6*7 10
  پول پیش …. کارخانه 7*7 11
  پول پیش …. کارخانه 6*8 12
  پول پیش 1870 کارخانه 7*8 13
  پول پیش 1860 کارخانه 8*8   14
  پول پیش 1840 کارخانه 10*10  6متر 15
  پول پیش 1870 کارخانه 10*10  12 متر 16
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 17
  پول پیش 2110 کارخانه 8*10  12متر 18
  پول پیش 1880 کارخانه   ناو8          6 متر   19
  پول پیش 1880 کارخانه ناو8          12متر  20
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10           6متر    21
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10          12متر      22
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12        6 متر 23
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12         12متر 24
  پول پیش 1880 کارخانه ناو14          6 متر 25
  پول پیش 1880 کارخانه ناو 14         12 متر   26
83تا86کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16     6 متر   27
165تا 170کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16    12 متر   28
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول …. انبار تهران  3*4 1
با تایید حواله پول 2050 انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول …. انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  6*6 8
با تایید حواله پول 2230 انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2320 انبار تهران  6*7        12 متر 10
با تایید حواله پول 2270 انبار تهران  7*7 11
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  6*8 12
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  7*8 13
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 14
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8          6 متر      15
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8        12متر    16
تحویل فردا حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        6متر     17
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        12متر     18
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو12        6متر     19
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو 12       12متر    20
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14       6متر    21
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14     12متر    22
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16       6متر    23
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16     12متر    24
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/04/22
ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٢  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 1970 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 1930 کارخانه 3*4 2
  پول پیش …. کارخانه 4*4 3
  پول پیش …. کارخانه 3*5 4
  پول پیش ….. کارخانه 4*5 5
  پول پیش 1900 کارخانه 5*5 6
  پول پیش 1920 کارخانه 4*6 7
  پول پیش 1910 کارخانه 5*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*6 9
  پول پیش 2010 کارخانه 6*7 10
  پول پیش …. کارخانه 7*7 11
  پول پیش …. کارخانه 6*8 12
  پول پیش 1870 کارخانه 7*8 13
  پول پیش 1860 کارخانه 8*8   14
  پول پیش 1840 کارخانه 10*10  6متر 15
  پول پیش 1870 کارخانه 10*10  12 متر 16
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 17
  پول پیش 2110 کارخانه 8*10  12متر 18
  پول پیش 1880 کارخانه   ناو8          6 متر   19
  پول پیش 1880 کارخانه ناو8          12متر  20
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10           6متر    21
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10          12متر      22
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12        6 متر 23
  پول پیش 1880 کارخانه ناو12         12متر 24
  پول پیش 1880 کارخانه ناو14          6 متر 25
  پول پیش 1880 کارخانه ناو 14         12 متر   26
83تا86کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16     6 متر   27
165تا 170کیلو پول پیش 1910 کارخانه ناو 16    12 متر   28
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
تحویل فردا حواله پول 2050 انبار تهران  3*4 1
با تایید حواله پول 2050 انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول …. انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  6*6 8
با تایید حواله پول 2230 انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2320 انبار تهران  6*7        12 متر 10
با تایید حواله پول 2270 انبار تهران  7*7 11
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  6*8 12
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  7*8 13
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 14
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8          6 متر      15
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو8        12متر    16
تحویل فردا حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        6متر     17
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو10        12متر     18
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو12        6متر     19
با تایید حواله پول 1980 انبار تهران  ناو 12       12متر    20
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14       6متر    21
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  ناو 14     12متر    22
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16       6متر    23
با تایید حواله پول 2050 انبار تهران  ناو 16     12متر    24
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

 


← صفحه بعد