صورت شماره 1 93/08/01
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2060 کارخانه 3*3 1
  پول پیش .... کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1950 کارخانه 4*4 3
  پول پیش 1990 کارخانه 5*4/5 4
  پول پیش 1990 کارخانه 3*5 5
  پول پیش 1930 کارخانه 4*5 6
  پول پیش 1930 کارخانه 5*5 7
  پول پیش 1960 کارخانه 4*6 8
  پول پیش 1950 کارخانه 5*6 9
  پول پیش 1940 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2280 کارخانه 5*7 11
  پول پیش 2170 کارخانه 6*7 12
  پول پیش …. کارخانه 7*7 13
  پول پیش 1950 کارخانه 6*8 14
  پول پیش 1940 کارخانه 7*8 15
  پول پیش 1940 کارخانه 8*8   16
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 17
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 18
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 19
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 20
  پول پیش 1925 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  پول پیش 1925 کارخانه ناو8          12متر  22
  پول پیش 1920 کارخانه ناو10           6متر    23
  پول پیش 1920 کارخانه ناو10          12متر      24
  پول پیش 1935 کارخانه ناو12        6 متر 25
  پول پیش 1935 کارخانه ناو12         12متر 26
  پول پیش 1930 کارخانه ناو14          6 متر 27
  پول پیش 1930 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو پول پیش 1950 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو پول پیش 1950 کارخانه ناو 16    12 متر   30
134تا137 کیلو   پول پیش 1950 کارخانه تیر اهن 14 31
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2080 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2150 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  6*6 9
12متری 2450 حواله پول 2300 انبار تهران  5*7 10
با تایید حواله پول 2280 انبار تهران  6*7  11
با تایید حواله پول 2300 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو10        6متر     18
تحویل 7/29 حواله پول 1995 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/07/30 تخفیف تا 50 تومان نسبت به مسافت
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2060 کارخانه 3*3 1
  پول پیش .... کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1950 کارخانه 4*4 3
  پول پیش 1990 کارخانه 5*4/5 4
  پول پیش 1990 کارخانه 3*5 5
  پول پیش 1930 کارخانه 4*5 6
  پول پیش 1930 کارخانه 5*5 7
  پول پیش 1960 کارخانه 4*6 8
  پول پیش 1950 کارخانه 5*6 9
  پول پیش 1940 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2280 کارخانه 5*7 11
  پول پیش 2170 کارخانه 6*7 12
  پول پیش …. کارخانه 7*7 13
  پول پیش 1950 کارخانه 6*8 14
  پول پیش 1940 کارخانه 7*8 15
  پول پیش 1940 کارخانه 8*8   16
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 17
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 18
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 19
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 20
  پول پیش 1925 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  پول پیش 1925 کارخانه ناو8          12متر  22
  پول پیش 1920 کارخانه ناو10           6متر    23
  پول پیش 1920 کارخانه ناو10          12متر      24
  پول پیش 1935 کارخانه ناو12        6 متر 25
  پول پیش 1935 کارخانه ناو12         12متر 26
  پول پیش 1930 کارخانه ناو14          6 متر 27
  پول پیش 1930 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو پول پیش 1950 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو پول پیش 1950 کارخانه ناو 16    12 متر   30
134تا137 کیلو   پول پیش 1950 کارخانه تیر اهن 14 31
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2080 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2150 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  6*6 9
12متری 2450 حواله پول 2300 انبار تهران  5*7 10
با تایید حواله پول 2280 انبار تهران  6*7  11
با تایید حواله پول 2300 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو10        6متر     18
تحویل 7/29 حواله پول 1995 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/07/29 تخفیف تا 50 تومان
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٩  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2060 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 2000 کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1950 کارخانه 4*4 3
  پول پیش 1990 کارخانه 5*4/5 4
  پول پیش 1990 کارخانه 3*5 5
  پول پیش 1930 کارخانه 4*5 6
  پول پیش 1930 کارخانه 5*5 7
  پول پیش 1960 کارخانه 4*6 8
  پول پیش 1950 کارخانه 5*6 9
  پول پیش 1940 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2280 کارخانه 5*7 11
  پول پیش 2170 کارخانه 6*7 12
  پول پیش …. کارخانه 7*7 13
  پول پیش 1950 کارخانه 6*8 14
  پول پیش 1940 کارخانه 7*8 15
  پول پیش 1940 کارخانه 8*8   16
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 17
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 18
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 19
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 20
  پول پیش 1925 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  پول پیش 1925 کارخانه ناو8          12متر  22
  پول پیش 1920 کارخانه ناو10           6متر    23
  پول پیش 1920 کارخانه ناو10          12متر      24
  پول پیش 1935 کارخانه ناو12        6 متر 25
  پول پیش 1935 کارخانه ناو12         12متر 26
  پول پیش 1930 کارخانه ناو14          6 متر 27
  پول پیش 1930 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو پول پیش 1950 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو پول پیش 1950 کارخانه ناو 16    12 متر   30
134تا137 کیلو   پول پیش 1950 کارخانه تیر اهن 14 31
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2080 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2150 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  6*6 9
12متری 2450 حواله پول 2300 انبار تهران  5*7 10
با تایید حواله پول 2280 انبار تهران  6*7  11
با تایید حواله پول 2300 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/07/28 تخفیف نسبت به ادرس حمل تا 50 تومان
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢۸  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2060 کارخانه 3*3 1
  پول پیش .... کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1950 کارخانه 4*4 3
  پول پیش 1990 کارخانه 5*4/5 4
  پول پیش 1990 کارخانه 3*5 5
  پول پیش 1930 کارخانه 4*5 6
  پول پیش 1930 کارخانه 5*5 7
  پول پیش 1960 کارخانه 4*6 8
  پول پیش 1950 کارخانه 5*6 9
  پول پیش 1940 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2280 کارخانه 5*7 11
  پول پیش 2170 کارخانه 6*7 12
  پول پیش …. کارخانه 7*7 13
  پول پیش 1950 کارخانه 6*8 14
  پول پیش 1940 کارخانه 7*8 15
  پول پیش 1940 کارخانه 8*8   16
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 17
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 18
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 19
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 20
  پول پیش 1925 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  پول پیش 1925 کارخانه ناو8          12متر  22
  پول پیش 1920 کارخانه ناو10           6متر    23
  پول پیش 1920 کارخانه ناو10          12متر      24
  پول پیش 1935 کارخانه ناو12        6 متر 25
  پول پیش 1935 کارخانه ناو12         12متر 26
  پول پیش 1930 کارخانه ناو14          6 متر 27
  پول پیش 1930 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو پول پیش 1950 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو پول پیش 1950 کارخانه ناو 16    12 متر   30
134تا137 کیلو   پول پیش 1950 کارخانه تیر اهن 14 31
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2080 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2150 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  6*6 9
12متری 2450 حواله پول 2300 انبار تهران  5*7 10
با تایید حواله پول 2280 انبار تهران  6*7  11
با تایید حواله پول 2300 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو10        6متر     18
تحویل 7/29 حواله پول 1995 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

اطلاعیه 1 93/07/27
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٧  کلمات کلیدی:

برای اطلاع از تخفیفات کارخانه نسبت به مسافت ادرس اعلامی بین 10 تا 50 تومان با دفتر تماس بگیرید


صورت شماره 1 93/07/27
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٧  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2060 کارخانه 3*3 1
  پول پیش .... کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1950 کارخانه 4*4 3
  پول پیش 1990 کارخانه 5*4/5 4
  پول پیش 1990 کارخانه 3*5 5
  پول پیش 1930 کارخانه 4*5 6
  پول پیش 1930 کارخانه 5*5 7
  پول پیش 1960 کارخانه 4*6 8
  پول پیش 1950 کارخانه 5*6 9
  پول پیش 1940 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2280 کارخانه 5*7 11
  پول پیش 2170 کارخانه 6*7 12
  پول پیش …. کارخانه 7*7 13
  پول پیش 1950 کارخانه 6*8 14
  پول پیش 1940 کارخانه 7*8 15
  پول پیش 1940 کارخانه 8*8   16
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 17
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 18
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 19
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 20
  پول پیش 1925 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  پول پیش 1925 کارخانه ناو8          12متر  22
  پول پیش 1920 کارخانه ناو10           6متر    23
  پول پیش 1920 کارخانه ناو10          12متر      24
  پول پیش 1935 کارخانه ناو12        6 متر 25
  پول پیش 1935 کارخانه ناو12         12متر 26
  پول پیش 1930 کارخانه ناو14          6 متر 27
  پول پیش 1930 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو پول پیش 1950 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو پول پیش 1950 کارخانه ناو 16    12 متر   30
134تا137 کیلو   پول پیش 1950 کارخانه تیر اهن 14 31
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2080 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2150 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  6*6 9
12متری 2500 حواله پول 2350 انبار تهران  5*7 10
با تایید حواله پول 2300 انبار تهران  6*7  11
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو10        6متر     18
تحویل 7/29 حواله پول 1995 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/07/26
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٦  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2060 کارخانه 3*3 1
  پول پیش .... کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1950 کارخانه 4*4 3
  پول پیش 1990 کارخانه 5*4/5 4
  پول پیش 1990 کارخانه 3*5 5
  پول پیش 1930 کارخانه 4*5 6
  پول پیش 1930 کارخانه 5*5 7
  پول پیش 1960 کارخانه 4*6 8
  پول پیش 1950 کارخانه 5*6 9
  پول پیش 1940 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2280 کارخانه 5*7 11
  پول پیش 2170 کارخانه 6*7 12
  پول پیش …. کارخانه 7*7 13
  پول پیش 1950 کارخانه 6*8 14
  پول پیش 1940 کارخانه 7*8 15
  پول پیش 1940 کارخانه 8*8   16
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 17
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 18
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 19
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 20
  پول پیش 1925 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  پول پیش 1925 کارخانه ناو8          12متر  22
  پول پیش 1920 کارخانه ناو10           6متر    23
  پول پیش 1920 کارخانه ناو10          12متر      24
  پول پیش 1935 کارخانه ناو12        6 متر 25
  پول پیش 1935 کارخانه ناو12         12متر 26
  پول پیش 1930 کارخانه ناو14          6 متر 27
  پول پیش 1930 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو پول پیش 1950 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو پول پیش 1950 کارخانه ناو 16    12 متر   30
134تا137 کیلو   پول پیش 1950 کارخانه تیر اهن 14 31
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2080 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2150 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  6*6 9
12متری 2500 حواله پول 2350 انبار تهران  5*7 10
با تایید حواله پول 2300 انبار تهران  6*7  11
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/07/24
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٤  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2060 کارخانه 3*3 1
  پول پیش .... کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1950 کارخانه 4*4 3
  پول پیش 1990 کارخانه 5*4/5 4
  پول پیش 1990 کارخانه 3*5 5
  پول پیش 1930 کارخانه 4*5 6
  پول پیش 1930 کارخانه 5*5 7
  پول پیش 1960 کارخانه 4*6 8
  پول پیش 1950 کارخانه 5*6 9
  پول پیش 1940 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2280 کارخانه 5*7 11
  پول پیش 2170 کارخانه 6*7 12
  پول پیش …. کارخانه 7*7 13
  پول پیش 1950 کارخانه 6*8 14
  پول پیش 1940 کارخانه 7*8 15
  پول پیش 1940 کارخانه 8*8   16
  پول پیش 1920 کارخانه 10*10  6متر 17
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  12 متر 18
  پول پیش …. کارخانه 8*10  6متر 19
  پول پیش 2125 کارخانه 8*10  12متر 20
  پول پیش 1925 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  پول پیش 1925 کارخانه ناو8          12متر  22
  پول پیش 1920 کارخانه ناو10           6متر    23
  پول پیش 1920 کارخانه ناو10          12متر      24
  پول پیش 1935 کارخانه ناو12        6 متر 25
  پول پیش 1935 کارخانه ناو12         12متر 26
  پول پیش 1930 کارخانه ناو14          6 متر 27
  پول پیش 1930 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو پول پیش 1950 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو پول پیش 1950 کارخانه ناو 16    12 متر   30
134تا137 کیلو   پول پیش 1950 کارخانه تیر اهن 14 31
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2080 انبارتهران 4*4 3
با تایید حواله پول 2150 انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  6*6 9
12متری 2500 حواله پول 2350 انبار تهران  5*7 10
با تایید حواله پول 2300 انبار تهران  6*7  11
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1995 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 2030 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود 4 تا 5 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

← صفحه بعد