صورت شماره 1 93/09/05
ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٥  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 1940 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 1850 کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1840 کارخانه 4*4 3
  پول پیش …. کارخانه 5*4/5 4
  پول پیش …. کارخانه 3*5 5
  پول پیش 1830 کارخانه 4*5 6
  پول پیش …. کارخانه 5*5 7
  پول پیش 1820 کارخانه 4*6 8
  پول پیش 1820 کارخانه 5*6 9
  پول پیش 1820 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2000 کارخانه 5*7 11
  پول پیش 1960 کارخانه 6*7 12
  پول پیش 1960 کارخانه 7*7 13
  پول پیش 1830 کارخانه 6*8 14
  پول پیش 1830 کارخانه 7*8 15
  پول پیش 1830 کارخانه 8*8   16
  پول پیش …. کارخانه 10*10  6متر 17
  پول پیش 1900 کارخانه 10*10  12 متر 18
  پول پیش 1920 کارخانه 8*10  6متر 19
  پول پیش 2040 کارخانه 8*10  12متر 20
  پول پیش 1840 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  پول پیش 1840 کارخانه ناو8          12متر  22
  پول پیش 1850 کارخانه ناو10           6متر    23
  پول پیش 1850 کارخانه ناو10          12متر      24
  پول پیش 1860 کارخانه ناو12        6 متر 25
  پول پیش 1860 کارخانه ناو12         12متر 26
  پول پیش 1860 کارخانه ناو14          6 متر 27
  پول پیش 1860 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو پول پیش 1890 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو پول پیش 1890 کارخانه ناو 16    12 متر   30
139 کیلو به بالا پول پیش 1915 کارخانه تیر اهن 14 31
167 تا 175 کیلو پول پیش 1915 کارخانه تیر اهن 16 32
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 1990 انبارتهران 4*4 3
  حواله پول …. انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  5*6 8
تحویل فردا حواله پول 1950 انبار تهران  6*6 9
12متری 2400 حواله پول 2100 انبار تهران  5*7 10
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  6*7  11
تحویل فردا حواله پول 2060 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
تحویل فردا حواله پول 1930 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود  8 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/09/04
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٤  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 1940 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 1850 کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1840 کارخانه 4*4 3
  پول پیش …. کارخانه 5*4/5 4
  پول پیش …. کارخانه 3*5 5
  پول پیش 1830 کارخانه 4*5 6
  پول پیش 1820 کارخانه 5*5 7
  پول پیش 1820 کارخانه 4*6 8
  پول پیش 1820 کارخانه 5*6 9
  پول پیش 1820 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2000 کارخانه 5*7 11
  پول پیش 1960 کارخانه 6*7 12
  پول پیش 1960 کارخانه 7*7 13
  پول پیش 1830 کارخانه 6*8 14
  پول پیش 1830 کارخانه 7*8 15
  پول پیش 1830 کارخانه 8*8   16
  پول پیش 1850 کارخانه 10*10  6متر 17
  پول پیش 1900 کارخانه 10*10  12 متر 18
  پول پیش 1920 کارخانه 8*10  6متر 19
  پول پیش 2040 کارخانه 8*10  12متر 20
  پول پیش 1840 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  پول پیش 1840 کارخانه ناو8          12متر  22
  پول پیش 1850 کارخانه ناو10           6متر    23
  پول پیش 1850 کارخانه ناو10          12متر      24
  پول پیش 1860 کارخانه ناو12        6 متر 25
  پول پیش 1860 کارخانه ناو12         12متر 26
  پول پیش 1860 کارخانه ناو14          6 متر 27
  پول پیش 1860 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو پول پیش 1890 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو پول پیش 1890 کارخانه ناو 16    12 متر   30
139 کیلو به بالا پول پیش 1915 کارخانه تیر اهن 14 31
167 تا 175 کیلو پول پیش 1915 کارخانه تیر اهن 16 32
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 1990 انبارتهران 4*4 3
  حواله پول …. انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  5*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*6 9
12متری 2400 حواله پول 2100 انبار تهران  5*7 10
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  6*7  11
  حواله پول …. انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود  8 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

اطلاعیه 1 93/09/03
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۳  کلمات کلیدی:

تیر اهن سایز 16  با وزن شاخه زیر 169 کیلوگرم (درجه 2)  فی 18700 ریال در انبار کارخانه موجود است


صورت شماره 1 93/09/03
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۳  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 1940 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 1850 کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1840 کارخانه 4*4 3
  پول پیش …. کارخانه 5*4/5 4
  پول پیش …. کارخانه 3*5 5
  پول پیش 1830 کارخانه 4*5 6
  پول پیش …. کارخانه 5*5 7
  پول پیش 1820 کارخانه 4*6 8
  پول پیش 1820 کارخانه 5*6 9
  پول پیش 1820 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2000 کارخانه 5*7 11
  پول پیش 1960 کارخانه 6*7 12
  پول پیش 1960 کارخانه 7*7 13
  پول پیش 1830 کارخانه 6*8 14
  پول پیش 1830 کارخانه 7*8 15
  پول پیش 1830 کارخانه 8*8   16
  پول پیش 1850 کارخانه 10*10  6متر 17
  پول پیش 1900 کارخانه 10*10  12 متر 18
  پول پیش 1920 کارخانه 8*10  6متر 19
  پول پیش 2040 کارخانه 8*10  12متر 20
  پول پیش 1840 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  پول پیش 1840 کارخانه ناو8          12متر  22
  پول پیش 1850 کارخانه ناو10           6متر    23
  پول پیش 1850 کارخانه ناو10          12متر      24
  پول پیش 1860 کارخانه ناو12        6 متر 25
  پول پیش 1860 کارخانه ناو12         12متر 26
  پول پیش 1860 کارخانه ناو14          6 متر 27
  پول پیش 1860 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو پول پیش 1890 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو پول پیش 1890 کارخانه ناو 16    12 متر   30
139 کیلو به بالا پول پیش 1915 کارخانه تیر اهن 14 31
167 تا 175 کیلو پول پیش 1915 کارخانه تیر اهن 16 32
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 1990 انبارتهران 4*4 3
  حواله پول …. انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  6*6 9
12متری 2400 حواله پول 2100 انبار تهران  5*7 10
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  6*7  11
  حواله پول …. انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود  8 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

اطلاعیه 1 93/09/02
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢  کلمات کلیدی:

تیر اهن سایز 16  با وزن شاخه زیر 169 کیلوگرم (درجه 2)  فی 18700 ریال در انبار کارخانه موجود است


صورت شماره 1 93/09/02
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 1940 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 1850 کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1840 کارخانه 4*4 3
  پول پیش …. کارخانه 5*4/5 4
  پول پیش …. کارخانه 3*5 5
  پول پیش 1830 کارخانه 4*5 6
  پول پیش 1820 کارخانه 5*5 7
  پول پیش 1820 کارخانه 4*6 8
  پول پیش 1820 کارخانه 5*6 9
  پول پیش 1820 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2000 کارخانه 5*7 11
  پول پیش 1960 کارخانه 6*7 12
  پول پیش 1960 کارخانه 7*7 13
  پول پیش 1830 کارخانه 6*8 14
  پول پیش 1830 کارخانه 7*8 15
  پول پیش 1830 کارخانه 8*8   16
  پول پیش 1850 کارخانه 10*10  6متر 17
  پول پیش 1900 کارخانه 10*10  12 متر 18
  پول پیش 1920 کارخانه 8*10  6متر 19
  پول پیش 2040 کارخانه 8*10  12متر 20
  پول پیش 1840 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  پول پیش 1840 کارخانه ناو8          12متر  22
  پول پیش 1850 کارخانه ناو10           6متر    23
  پول پیش 1850 کارخانه ناو10          12متر      24
  پول پیش 1860 کارخانه ناو12        6 متر 25
  پول پیش 1860 کارخانه ناو12         12متر 26
  پول پیش 1860 کارخانه ناو14          6 متر 27
  پول پیش 1860 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو پول پیش 1890 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو پول پیش 1890 کارخانه ناو 16    12 متر   30
139 کیلو به بالا پول پیش 1915 کارخانه تیر اهن 14 31
167 تا 175 کیلو پول پیش 1915 کارخانه تیر اهن 16 32
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2000 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 1990 انبارتهران 4*4 3
  حواله پول …. انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  6*6 9
12متری 2400 حواله پول 2100 انبار تهران  5*7 10
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  6*7  11
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2040 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1930 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود  8 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/09/01
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 1960 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 1890 کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1880 کارخانه 4*4 3
  پول پیش …. کارخانه 5*4/5 4
  پول پیش …. کارخانه 3*5 5
  پول پیش 1880 کارخانه 4*5 6
  پول پیش 1870 کارخانه 5*5 7
  پول پیش 1870 کارخانه 4*6 8
  پول پیش 1870 کارخانه 5*6 9
  پول پیش 1870 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2050 کارخانه 5*7 11
  پول پیش 1980 کارخانه 6*7 12
  پول پیش 1980 کارخانه 7*7 13
  پول پیش 1860 کارخانه 6*8 14
  پول پیش 1860 کارخانه 7*8 15
  پول پیش 1860 کارخانه 8*8   16
  پول پیش 1880 کارخانه 10*10  6متر 17
  پول پیش 1930 کارخانه 10*10  12 متر 18
  پول پیش 1950 کارخانه 8*10  6متر 19
  پول پیش 2070 کارخانه 8*10  12متر 20
  پول پیش 1880 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  پول پیش 1880 کارخانه ناو8          12متر  22
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10           6متر    23
  پول پیش 1880 کارخانه ناو10          12متر      24
  پول پیش 1900 کارخانه ناو12        6 متر 25
  پول پیش 1900 کارخانه ناو12         12متر 26
  پول پیش 1900 کارخانه ناو14          6 متر 27
  پول پیش 1900 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو پول پیش 1915 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو پول پیش 1915 کارخانه ناو 16    12 متر   30
139 کیلو به بالا پول پیش 1915 کارخانه تیر اهن 14 31
167 تا 175 کیلو پول پیش 1915 کارخانه تیر اهن 16 32
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2010 انبارتهران 4*4 3
  حواله پول …. انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  6*6 9
12متری 2400 حواله پول 2120 انبار تهران  5*7 10
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  6*7  11
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود  8 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/08/29 تخفیف تا 50 تو مان نسبت به مسافت
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٩  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2000 کارخانه 3*3 1
  پول پیش 1920 کارخانه 3*4 2
  پول پیش 1900 کارخانه 4*4 3
  پول پیش …. کارخانه 5*4/5 4
  پول پیش …. کارخانه 3*5 5
  پول پیش 1890 کارخانه 4*5 6
  پول پیش 1890 کارخانه 5*5 7
  پول پیش 1910 کارخانه 4*6 8
  پول پیش 1900 کارخانه 5*6 9
  پول پیش 1900 کارخانه 6*6 10
با تایید  انبار  تبریز پول پیش 2100 کارخانه 5*7 11
  پول پیش 2050 کارخانه 6*7 12
  پول پیش 2030 کارخانه 7*7 13
  پول پیش 1900 کارخانه 6*8 14
  پول پیش 1900 کارخانه 7*8 15
  پول پیش 1900 کارخانه 8*8   16
  پول پیش 1900 کارخانه 10*10  6متر 17
  پول پیش 1950 کارخانه 10*10  12 متر 18
  پول پیش 1990 کارخانه 8*10  6متر 19
  پول پیش 2110 کارخانه 8*10  12متر 20
  پول پیش 1900 کارخانه   ناو8          6 متر   21
  پول پیش 1900 کارخانه ناو8          12متر  22
  پول پیش 1900 کارخانه ناو10           6متر    23
  پول پیش 1900 کارخانه ناو10          12متر      24
  پول پیش 1915 کارخانه ناو12        6 متر 25
  پول پیش 1915 کارخانه ناو12         12متر 26
  پول پیش 1920 کارخانه ناو14          6 متر 27
  پول پیش 1920 کارخانه ناو 14         12 متر   28
83تا86کیلو پول پیش 1930 کارخانه ناو 16     6 متر   29
165تا 170کیلو پول پیش 1930 کارخانه ناو 16    12 متر   30
139 کیلو به بالا پول پیش 1930 کارخانه تیر اهن 14 31
167 تا 175 کیلو پول پیش 1930 کارخانه تیر اهن 16 32
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول .... انبار تهران  3*3 1
با تایید حواله پول 2020 انبار تهران  3*4 2
با تایید حواله پول 2010 انبارتهران 4*4 3
  حواله پول …. انبار تهران  3*5 4
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  4*5 5
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  5*5 6
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  4*6 7
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  5*6 8
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  6*6 9
12متری 2400 حواله پول 2120 انبار تهران  5*7 10
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*7  11
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  7*7 12
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  6*8 13
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  7*8 14
  حواله پول …. انبار تهران  8*8 15
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو8          6 متر      16
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو8        12متر    17
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو10        6متر     18
با تایید حواله پول 1950 انبار تهران  ناو10        12متر     19
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو12        6متر     20
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو 12       12متر    21
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو 14       6متر    22
با تایید حواله پول 1970 انبار تهران  ناو 14     12متر    23
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 16       6متر    24
با تایید حواله پول 1990 انبار تهران  ناو 16     12متر    25
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
فروش صادراتی با حدود  8 درصد تخفیف میباشد
آدرس استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی  3   تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

← صفحه بعد