صورت شماره 1 93/02/03
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۳  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2140 کارخانه 3*4 1
  پول پیش 2130 کارخانه 4*4 2
  پول پیش …. کارخانه 3*5 3
  پول پیش …. کارخانه 4*5 4
  پول پیش …. کارخانه 5*5 5
  پول پیش 2100 کارخانه 4*6 6
  پول پیش 2090 کارخانه 5*6 7
  پول پیش 2080 کارخانه 6*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*7 9
  پول پیش …. کارخانه 7*7 10
  پول پیش …. کارخانه 6*8 11
  پول پیش …. کارخانه 7*8 12
  پول پیش …. کارخانه 8*8   13
  پول پیش 2040 کارخانه 10*10  6متر 14
درجه 2    2040 پول پیش 2110 کارخانه 10*10  12 متر 15
  پول پیش …. کارخانه   ناو8          6 متر   16
  پول پیش 2150 کارخانه ناو8          12متر  17
  پول پیش …. کارخانه ناو10           6متر    18
  پول پیش …. کارخانه ناو10          12متر      19
  پول پیش 2140 کارخانه ناو12        6 متر 20
  پول پیش 2140 کارخانه ناو12         12متر 21
  پول پیش 2250 کارخانه ناو14          6 متر 22
  پول پیش 2250 کارخانه ناو 14         12 متر   23
83تا86کیلو پول پیش …. کارخانه ناو 16     6 متر   24
165تا 170کیلو پول پیش 2340 کارخانه ناو 16    12 متر   25
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
تحویل فردا حواله پول 2290 انبار تهران  3*4 1
با تایید حواله پول 2290 انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول 2260 انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2250 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2250 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2220 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2210 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2210 انبار تهران  6*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2440 انبار تهران  7*7   12 متر 10
با تایید حواله پول 2210 انبار تهران  6*8 11
با تایید حواله پول .... انبار تهران  7*8 12
با تایید حواله پول …. انبار تهران  8*8 13
با تایید حواله پول 2280 انبار تهران  ناو8          6 متر      14
با تایید حواله پول 2250 انبار تهران  ناو8        12متر    15
با تایید حواله پول 2320 انبار تهران  ناو10        6متر     16
با تایید حواله پول 2300 انبار تهران  ناو10        12متر     17
با تایید حواله پول 2250 انبار تهران  ناو12        6متر     18
با تایید حواله پول 2250 انبار تهران  ناو 12       12متر    19
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  ناو 14       6متر    20
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  ناو 14     12متر    21
با تایید حواله پول 2420 انبار تهران  ناو 16       6متر    20
با تایید حواله پول 2420 انبار تهران  ناو 16     12متر    21
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 2 93/02/02
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2100 کارخانه 3*4 1
  پول پیش 2090 کارخانه 4*4 2
  پول پیش …. کارخانه 3*5 3
  پول پیش 2060 کارخانه 4*5 4
  پول پیش …. کارخانه 5*5 5
  پول پیش 2050 کارخانه 4*6 6
  پول پیش 2040 کارخانه 5*6 7
  پول پیش 2030 کارخانه 6*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*7 9
  پول پیش …. کارخانه 7*7 10
  پول پیش …. کارخانه 6*8 11
  پول پیش …. کارخانه 7*8 12
  پول پیش …. کارخانه 8*8   13
  پول پیش 2010 کارخانه 10*10  6متر 14
درجه 2  1970 پول پیش 2080 کارخانه 10*10  12 متر 15
  پول پیش …. کارخانه   ناو8          6 متر   16
  پول پیش 2110 کارخانه ناو8          12متر  17
  پول پیش …. کارخانه ناو10           6متر    18
  پول پیش …. کارخانه ناو10          12متر      19
  پول پیش 2090 کارخانه ناو12        6 متر 20
  پول پیش 2090 کارخانه ناو12         12متر 21
  پول پیش 2220 کارخانه ناو14          6 متر 22
  پول پیش 2220 کارخانه ناو 14         12 متر   23
83تا86کیلو پول پیش …. کارخانه ناو 16     6 متر   24
165تا 170کیلو پول پیش 2310 کارخانه ناو 16    12 متر   25
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
تحویل2/3 حواله پول 2240 انبار تهران  3*4 1
تحویل2/3 حواله پول 2240 انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول 2220 انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2200 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2200 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2170 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  6*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2390 انبار تهران  7*7   12 متر 10
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  6*8 11
با تایید حواله پول .... انبار تهران  7*8 12
با تایید حواله پول …. انبار تهران  8*8 13
با تایید حواله پول 2200 انبار تهران  ناو8          6 متر      14
با تایید حواله پول 2200 انبار تهران  ناو8        12متر    15
با تایید حواله پول .... انبار تهران  ناو10        6متر     16
با تایید حواله پول 2220 انبار تهران  ناو10        12متر     17
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  ناو12        6متر     18
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  ناو 12       12متر    19
با تایید حواله پول 2310 انبار تهران  ناو 14       6متر    20
با تایید حواله پول 2310 انبار تهران  ناو 14     12متر    21
با تایید حواله پول 2370 انبار تهران  ناو 16       6متر    20
با تایید حواله پول 2370 انبار تهران  ناو 16     12متر    21
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/02/02
ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2090 کارخانه 3*4 1
  پول پیش 2080 کارخانه 4*4 2
  پول پیش 2070 کارخانه 3*5 3
  پول پیش 2050 کارخانه 4*5 4
  پول پیش 2040 کارخانه 5*5 5
  پول پیش 2040 کارخانه 4*6 6
  پول پیش 2030 کارخانه 5*6 7
  پول پیش 2020 کارخانه 6*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*7 9
  پول پیش …. کارخانه 7*7 10
  پول پیش …. کارخانه 6*8 11
  پول پیش …. کارخانه 7*8 12
  پول پیش …. کارخانه 8*8   13
  پول پیش 2000 کارخانه 10*10  6متر 14
درجه 2  1970 پول پیش 2070 کارخانه 10*10  12 متر 15
  پول پیش …. کارخانه   ناو8          6 متر   16
  پول پیش 2100 کارخانه ناو8          12متر  17
  پول پیش …. کارخانه ناو10           6متر    18
  پول پیش …. کارخانه ناو10          12متر      19
  پول پیش 2080 کارخانه ناو12        6 متر 20
  پول پیش 2080 کارخانه ناو12         12متر 21
  پول پیش 2210 کارخانه ناو14          6 متر 22
  پول پیش 2210 کارخانه ناو 14         12 متر   23
83تا86کیلو پول پیش …. کارخانه ناو 16     6 متر   24
165تا 170کیلو پول پیش 2300 کارخانه ناو 16    12 متر   25
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
تحویل2/3 حواله پول 2230 انبار تهران  3*4 1
تحویل2/3 حواله پول 2230 انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2150 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2150 انبار تهران  6*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2380 انبار تهران  7*7   12 متر 10
با تایید حواله پول 2150 انبار تهران  6*8 11
با تایید حواله پول .... انبار تهران  7*8 12
با تایید حواله پول …. انبار تهران  8*8 13
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  ناو8          6 متر      14
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  ناو8        12متر    15
با تایید حواله پول .... انبار تهران  ناو10        6متر     16
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  ناو10        12متر     17
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  ناو12        6متر     18
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  ناو 12       12متر    19
با تایید حواله پول 2290 انبار تهران  ناو 14       6متر    20
با تایید حواله پول 2290 انبار تهران  ناو 14     12متر    21
با تایید حواله پول 2360 انبار تهران  ناو 16       6متر    20
با تایید حواله پول 2360 انبار تهران  ناو 16     12متر    21
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 3 93/02/01
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2090 کارخانه 3*4 1
  پول پیش 2080 کارخانه 4*4 2
  پول پیش 2070 کارخانه 3*5 3
  پول پیش 2050 کارخانه 4*5 4
  پول پیش 2040 کارخانه 5*5 5
  پول پیش 2040 کارخانه 4*6 6
  پول پیش 2030 کارخانه 5*6 7
  پول پیش 2020 کارخانه 6*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*7 9
  پول پیش …. کارخانه 7*7 10
  پول پیش …. کارخانه 6*8 11
  پول پیش …. کارخانه 7*8 12
  پول پیش …. کارخانه 8*8   13
  پول پیش 2000 کارخانه 10*10  6متر 14
درجه 2  1970 پول پیش 2070 کارخانه 10*10  12 متر 15
  پول پیش …. کارخانه   ناو8          6 متر   16
  پول پیش 2100 کارخانه ناو8          12متر  17
  پول پیش …. کارخانه ناو10           6متر    18
  پول پیش …. کارخانه ناو10          12متر      19
  پول پیش 2080 کارخانه ناو12        6 متر 20
  پول پیش 2080 کارخانه ناو12         12متر 21
  پول پیش 2210 کارخانه ناو14          6 متر 22
  پول پیش 2210 کارخانه ناو 14         12 متر   23
83تا86کیلو پول پیش …. کارخانه ناو 16     6 متر   24
165تا 170کیلو پول پیش 2300 کارخانه ناو 16    12 متر   25
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
تحویل2/3 حواله پول 2230 انبار تهران  3*4 1
تحویل2/3 حواله پول 2230 انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2150 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2150 انبار تهران  6*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2380 انبار تهران  7*7   12 متر 10
با تایید حواله پول 2150 انبار تهران  6*8 11
با تایید حواله پول .... انبار تهران  7*8 12
با تایید حواله پول …. انبار تهران  8*8 13
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  ناو8          6 متر      14
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  ناو8        12متر    15
با تایید حواله پول .... انبار تهران  ناو10        6متر     16
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  ناو10        12متر     17
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  ناو12        6متر     18
با تایید حواله پول 2180 انبار تهران  ناو 12       12متر    19
با تایید حواله پول 2290 انبار تهران  ناو 14       6متر    20
با تایید حواله پول 2290 انبار تهران  ناو 14     12متر    21
با تایید حواله پول 2360 انبار تهران  ناو 16       6متر    20
با تایید حواله پول 2360 انبار تهران  ناو 16     12متر    21
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 2 93/02/01
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2080 کارخانه 3*4 1
  پول پیش 2070 کارخانه 4*4 2
  پول پیش 2060 کارخانه 3*5 3
  پول پیش 2040 کارخانه 4*5 4
  پول پیش 2030 کارخانه 5*5 5
  پول پیش 2030 کارخانه 4*6 6
  پول پیش 2020 کارخانه 5*6 7
  پول پیش 2010 کارخانه 6*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*7 9
  پول پیش …. کارخانه 7*7 10
  پول پیش 2010 کارخانه 6*8 11
  پول پیش …. کارخانه 7*8 12
  پول پیش …. کارخانه 8*8   13
  پول پیش 1990 کارخانه 10*10  6متر 14
درجه 2  1970 پول پیش 2070 کارخانه 10*10  12 متر 15
  پول پیش …. کارخانه   ناو8          6 متر   16
  پول پیش 2080 کارخانه ناو8          12متر  17
  پول پیش …. کارخانه ناو10           6متر    18
  پول پیش …. کارخانه ناو10          12متر      19
  پول پیش 2060 کارخانه ناو12        6 متر 20
  پول پیش 2060 کارخانه ناو12         12متر 21
  پول پیش 2190 کارخانه ناو14          6 متر 22
  پول پیش 2190 کارخانه ناو 14         12 متر   23
83تا86کیلو پول پیش …. کارخانه ناو 16     6 متر   24
165تا 170کیلو پول پیش 2300 کارخانه ناو 16    12 متر   25
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
تحویل2/3 حواله پول 2210 انبار تهران  3*4 1
تحویل2/3 حواله پول 2210 انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2140 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2140 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2140 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2360 انبار تهران  7*7   12 متر 10
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  6*8 11
با تایید حواله پول .... انبار تهران  7*8 12
با تایید حواله پول …. انبار تهران  8*8 13
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  ناو8          6 متر      14
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  ناو8        12متر    15
با تایید حواله پول .... انبار تهران  ناو10        6متر     16
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  ناو10        12متر     17
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  ناو12        6متر     18
با تایید حواله پول 2160 انبار تهران  ناو 12       12متر    19
با تایید حواله پول 2270 انبار تهران  ناو 14       6متر    20
با تایید حواله پول 2270 انبار تهران  ناو 14     12متر    21
با تایید حواله پول 2360 انبار تهران  ناو 16       6متر    20
با تایید حواله پول 2360 انبار تهران  ناو 16     12متر    21
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/02/01
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2070 کارخانه 3*4 1
  پول پیش 2060 کارخانه 4*4 2
  پول پیش 2050 کارخانه 3*5 3
  پول پیش 2030 کارخانه 4*5 4
  پول پیش 2020 کارخانه 5*5 5
  پول پیش 2020 کارخانه 4*6 6
  پول پیش 2010 کارخانه 5*6 7
  پول پیش 2000 کارخانه 6*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*7 9
  پول پیش …. کارخانه 7*7 10
  پول پیش 2000 کارخانه 6*8 11
  پول پیش …. کارخانه 7*8 12
  پول پیش …. کارخانه 8*8   13
  پول پیش 1980 کارخانه 10*10  6متر 14
درجه 2  1970 پول پیش 2070 کارخانه 10*10  12 متر 15
  پول پیش 2060 کارخانه   ناو8          6 متر   16
  پول پیش 2060 کارخانه ناو8          12متر  17
  پول پیش …. کارخانه ناو10           6متر    18
  پول پیش …. کارخانه ناو10          12متر      19
  پول پیش 2040 کارخانه ناو12        6 متر 20
  پول پیش 2040 کارخانه ناو12         12متر 21
  پول پیش 2190 کارخانه ناو14          6 متر 22
  پول پیش 2190 کارخانه ناو 14         12 متر   23
83تا86کیلو پول پیش …. کارخانه ناو 16     6 متر   24
165تا 170کیلو پول پیش 2300 کارخانه ناو 16    12 متر   25
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
تحویل2/3 حواله پول 2200 انبار تهران  3*4 1
تحویل2/3 حواله پول 2200 انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول 2150 انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  6*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  7*7   12 متر 10
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  6*8 11
با تایید حواله پول .... انبار تهران  7*8 12
با تایید حواله پول …. انبار تهران  8*8 13
با تایید حواله پول 2140 انبار تهران  ناو8          6 متر      14
با تایید حواله پول 2140 انبار تهران  ناو8        12متر    15
با تایید حواله پول .... انبار تهران  ناو10        6متر     16
با تایید حواله پول 2140 انبار تهران  ناو10        12متر     17
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  ناو12        6متر     18
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  ناو 12       12متر    19
با تایید حواله پول 2270 انبار تهران  ناو 14       6متر    20
با تایید حواله پول 2270 انبار تهران  ناو 14     12متر    21
با تایید حواله پول 2360 انبار تهران  ناو 16       6متر    20
با تایید حواله پول 2360 انبار تهران  ناو 16     12متر    21
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 2 93/01/31
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۳۱  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2050 کارخانه 3*4 1
  پول پیش 2040 کارخانه 4*4 2
  پول پیش 2040 کارخانه 3*5 3
  پول پیش 2020 کارخانه 4*5 4
  پول پیش 2010 کارخانه 5*5 5
  پول پیش 2010 کارخانه 4*6 6
  پول پیش 2000 کارخانه 5*6 7
  پول پیش 1990 کارخانه 6*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*7 9
  پول پیش …. کارخانه 7*7 10
  پول پیش 1990 کارخانه 6*8 11
  پول پیش …. کارخانه 7*8 12
  پول پیش …. کارخانه 8*8   13
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  6متر 14
درجه 2  1970 پول پیش 2070 کارخانه 10*10  12 متر 15
  پول پیش …. کارخانه   ناو8          6 متر   16
  پول پیش …. کارخانه ناو8          12متر  17
  پول پیش …. کارخانه ناو10           6متر    18
  پول پیش …. کارخانه ناو10          12متر      19
  پول پیش 2030 کارخانه ناو12        6 متر 20
  پول پیش 2030 کارخانه ناو12         12متر 21
  پول پیش 2180 کارخانه ناو14          6 متر 22
  پول پیش 2180 کارخانه ناو 14         12 متر   23
83تا86کیلو پول پیش …. کارخانه ناو 16     6 متر   24
165تا 170کیلو پول پیش 2300 کارخانه ناو 16    12 متر   25
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول …. انبار تهران  3*4 1
  حواله پول …. انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول 2130 انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2110 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2300 انبار تهران  7*7   12 متر 10
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  6*8 11
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  7*8 12
با تایید حواله پول …. انبار تهران  8*8 13
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  ناو8          6 متر      14
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  ناو8        12متر    15
با تایید حواله پول .... انبار تهران  ناو10        6متر     16
  حواله پول 2100 انبار تهران  ناو10        12متر     17
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  ناو12        6متر     18
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  ناو 12       12متر    19
با تایید حواله پول 2250 انبار تهران  ناو 14       6متر    20
با تایید حواله پول 2250 انبار تهران  ناو 14     12متر    21
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  ناو 16       6متر    20
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  ناو 16     12متر    21
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/01/31
ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۳۱  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش 2040 کارخانه 3*4 1
  پول پیش 2030 کارخانه 4*4 2
  پول پیش 2030 کارخانه 3*5 3
  پول پیش 2010 کارخانه 4*5 4
  پول پیش 2000 کارخانه 5*5 5
  پول پیش 2010 کارخانه 4*6 6
  پول پیش 2000 کارخانه 5*6 7
  پول پیش 1990 کارخانه 6*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*7 9
  پول پیش …. کارخانه 7*7 10
  پول پیش 1990 کارخانه 6*8 11
  پول پیش …. کارخانه 7*8 12
  پول پیش …. کارخانه 8*8   13
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  6متر 14
درجه 2  1970 پول پیش 2070 کارخانه 10*10  12 متر 15
  پول پیش 2030 کارخانه   ناو8          6 متر   16
  پول پیش 2030 کارخانه ناو8          12متر  17
  پول پیش …. کارخانه ناو10           6متر    18
  پول پیش …. کارخانه ناو10          12متر      19
  پول پیش 2030 کارخانه ناو12        6 متر 20
  پول پیش 2030 کارخانه ناو12         12متر 21
  پول پیش 2180 کارخانه ناو14          6 متر 22
  پول پیش 2180 کارخانه ناو 14         12 متر   23
83تا86کیلو پول پیش …. کارخانه ناو 16     6 متر   24
165تا 170کیلو پول پیش 2300 کارخانه ناو 16    12 متر   25
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول …. انبار تهران  3*4 1
  حواله پول …. انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2110 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2110 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2300 انبار تهران  7*7   12 متر 10
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  6*8 11
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  7*8 12
با تایید حواله پول …. انبار تهران  8*8 13
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  ناو8          6 متر      14
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  ناو8        12متر    15
با تایید حواله پول .... انبار تهران  ناو10        6متر     16
  حواله پول 2100 انبار تهران  ناو10        12متر     17
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  ناو12        6متر     18
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  ناو 12       12متر    19
با تایید حواله پول 2250 انبار تهران  ناو 14       6متر    20
با تایید حواله پول 2250 انبار تهران  ناو 14     12متر    21
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  ناو 16       6متر    20
با تایید حواله پول 2350 انبار تهران  ناو 16     12متر    21
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

← صفحه بعد