صورت شماره 1 93/01/28
ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۸  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش …. کارخانه 3*4 1
  پول پیش …. کارخانه 4*4 2
  پول پیش 2030 کارخانه 3*5 3
  پول پیش 2000 کارخانه 4*5 4
  پول پیش 2000 کارخانه 5*5 5
  پول پیش 1980 کارخانه 4*6 6
  پول پیش 1980 کارخانه 5*6 7
  پول پیش 1970 کارخانه 6*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*7 9
  پول پیش …. کارخانه 7*7 10
  پول پیش …. کارخانه 6*8 11
  پول پیش …. کارخانه 7*8 12
  پول پیش …. کارخانه 8*8   13
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  6متر 14
درجه 2    1990 پول پیش 2070 کارخانه 10*10  12 متر 15
  پول پیش 2030 کارخانه   ناو8          6 متر   16
  پول پیش 2030 کارخانه ناو8          12متر  17
  پول پیش …. کارخانه ناو10           6متر    18
  پول پیش …. کارخانه ناو10          12متر      19
  پول پیش …. کارخانه ناو12        6 متر 20
  پول پیش …. کارخانه ناو12         12متر 21
  پول پیش 2180 کارخانه ناو14          6 متر 22
  پول پیش 2180 کارخانه ناو 14         12 متر   23
83تا86کیلو پول پیش …. کارخانه ناو 16     6 متر   24
165تا 170کیلو پول پیش 2300 کارخانه ناو 16    12 متر   25
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول …. انبار تهران  3*4 1
  حواله پول …. انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول 2120 انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2090 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  6*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2300 انبار تهران  7*7   12 متر 10
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*8 11
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  7*8 12
با تایید حواله پول …. انبار تهران  8*8 13
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  ناو8          6 متر      14
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  ناو8        12متر    15
با تایید حواله پول .... انبار تهران  ناو10        6متر     16
  حواله پول 2100 انبار تهران  ناو10        12متر     17
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  ناو12        6متر     18
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  ناو 12       12متر    19
با تایید حواله پول 2250 انبار تهران  ناو 14       6متر    20
با تایید حواله پول 2250 انبار تهران  ناو 14     12متر    21
با تایید حواله پول 2380 انبار تهران  ناو 16       6متر    20
با تایید حواله پول 2380 انبار تهران  ناو 16     12متر    21
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

اطلاعیه 1 93/01/27
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٧  کلمات کلیدی:

ناودانی 10 بلند در کارخانه موجود نمیباشد.


صورت شماره 1 93/01/27
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٧  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش …. کارخانه 3*4 1
  پول پیش …. کارخانه 4*4 2
  پول پیش 2010 کارخانه 3*5 3
  پول پیش 1980 کارخانه 4*5 4
  پول پیش 1980 کارخانه 5*5 5
  پول پیش 1980 کارخانه 4*6 6
  پول پیش 1980 کارخانه 5*6 7
  پول پیش 1970 کارخانه 6*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*7 9
  پول پیش …. کارخانه 7*7 10
  پول پیش …. کارخانه 6*8 11
  پول پیش …. کارخانه 7*8 12
  پول پیش …. کارخانه 8*8   13
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  6متر 14
درجه 2    1990 پول پیش 2070 کارخانه 10*10  12 متر 15
  پول پیش 2030 کارخانه   ناو8          6 متر   16
  پول پیش 2030 کارخانه ناو8          12متر  17
  پول پیش …. کارخانه ناو10           6متر    18
  پول پیش 2010 کارخانه ناو10          12متر      19
  پول پیش …. کارخانه ناو12        6 متر 20
  پول پیش …. کارخانه ناو12         12متر 21
  پول پیش 2180 کارخانه ناو14          6 متر 22
  پول پیش 2180 کارخانه ناو 14         12 متر   23
83تا86کیلو پول پیش …. کارخانه ناو 16     6 متر   24
165تا 170کیلو پول پیش 2300 کارخانه ناو 16    12 متر   25
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول …. انبار تهران  3*4 1
با تایید حواله پول 2080 انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  6*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*7 9
تحویل 1/28 حواله پول 2300 انبار تهران  7*7   12 متر 10
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*8 11
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  7*8 12
با تایید حواله پول …. انبار تهران  8*8 13
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  ناو8          6 متر      14
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  ناو8        12متر    15
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  ناو10        6متر     16
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  ناو10        12متر     17
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  ناو12        6متر     18
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  ناو 12       12متر    19
با تایید حواله پول 2250 انبار تهران  ناو 14       6متر    20
با تایید حواله پول 2250 انبار تهران  ناو 14     12متر    21
با تایید حواله پول 2380 انبار تهران  ناو 16       6متر    20
با تایید حواله پول 2380 انبار تهران  ناو 16     12متر    21
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/01/26
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٦  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش …. کارخانه 3*4 1
  پول پیش …. کارخانه 4*4 2
  پول پیش 2010 کارخانه 3*5 3
  پول پیش 1980 کارخانه 4*5 4
  پول پیش 1980 کارخانه 5*5 5
  پول پیش 1980 کارخانه 4*6 6
  پول پیش …. کارخانه 5*6 7
  پول پیش 1970 کارخانه 6*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*7 9
  پول پیش …. کارخانه 7*7 10
  پول پیش …. کارخانه 6*8 11
  پول پیش …. کارخانه 7*8 12
  پول پیش …. کارخانه 8*8   13
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  6متر 14
درجه 2    1990 پول پیش 2070 کارخانه 10*10  12 متر 15
  پول پیش 2030 کارخانه   ناو8          6 متر   16
  پول پیش 2030 کارخانه ناو8          12متر  17
  پول پیش …. کارخانه ناو10           6متر    18
  پول پیش 2010 کارخانه ناو10          12متر      19
  پول پیش …. کارخانه ناو12        6 متر 20
  پول پیش …. کارخانه ناو12         12متر 21
  پول پیش 2200 کارخانه ناو14          6 متر 22
  پول پیش 2200 کارخانه ناو 14         12 متر   23
83تا86کیلو پول پیش …. کارخانه ناو 16     6 متر   24
165تا 170کیلو پول پیش 2300 کارخانه ناو 16    12 متر   25
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول …. انبار تهران  3*4 1
با تایید حواله پول 2080 انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  6*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*7 9
تحویل 1/28 حواله پول 2300 انبار تهران  7*7   12 متر 10
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*8 11
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  7*8 12
با تایید حواله پول …. انبار تهران  8*8 13
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  ناو8          6 متر      14
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  ناو8        12متر    15
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  ناو10        6متر     16
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  ناو10        12متر     17
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  ناو12        6متر     18
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  ناو 12       12متر    19
با تایید حواله پول 2270 انبار تهران  ناو 14       6متر    20
با تایید حواله پول 2270 انبار تهران  ناو 14     12متر    21
با تایید حواله پول 2380 انبار تهران  ناو 16       6متر    20
با تایید حواله پول 2380 انبار تهران  ناو 16     12متر    21
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/01/25
ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٥  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش …. کارخانه 3*4 1
  پول پیش …. کارخانه 4*4 2
  پول پیش 2010 کارخانه 3*5 3
  پول پیش 1980 کارخانه 4*5 4
  پول پیش 1980 کارخانه 5*5 5
  پول پیش 1980 کارخانه 4*6 6
  پول پیش …. کارخانه 5*6 7
  پول پیش 1970 کارخانه 6*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*7 9
  پول پیش …. کارخانه 7*7 10
  پول پیش …. کارخانه 6*8 11
  پول پیش …. کارخانه 7*8 12
  پول پیش …. کارخانه 8*8   13
  پول پیش 1970 کارخانه 10*10  6متر 14
درجه 2    1990 پول پیش 2070 کارخانه 10*10  12 متر 15
  پول پیش 2030 کارخانه   ناو8          6 متر   16
  پول پیش 2030 کارخانه ناو8          12متر  17
  پول پیش …. کارخانه ناو10           6متر    18
  پول پیش 2010 کارخانه ناو10          12متر      19
  پول پیش …. کارخانه ناو12        6 متر 20
  پول پیش …. کارخانه ناو12         12متر 21
  پول پیش 2200 کارخانه ناو14          6 متر 22
  پول پیش 2200 کارخانه ناو 14         12 متر   23
83تا86کیلو پول پیش …. کارخانه ناو 16     6 متر   24
165تا 170کیلو پول پیش 2300 کارخانه ناو 16    12 متر   25
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول …. انبار تهران  3*4 1
با تایید حواله پول 2080 انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2280 انبار تهران  7*7 10
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  6*8 11
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  7*8 12
با تایید حواله پول …. انبار تهران  8*8 13
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  ناو8          6 متر      14
با تایید حواله پول 2100 انبار تهران  ناو8        12متر    15
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  ناو10        6متر     16
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  ناو10        12متر     17
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  ناو12        6متر     18
با تایید حواله پول 2080 انبار تهران  ناو 12       12متر    19
با تایید حواله پول 2280 انبار تهران  ناو 14       6متر    20
با تایید حواله پول 2390 انبار تهران  ناو 14     12متر    21
با تایید حواله پول 2390 انبار تهران  ناو 16       6متر    20
با تایید حواله پول 2380 انبار تهران  ناو 16     12متر    21
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

اطلاعیه 1 93/01/24
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٤  کلمات کلیدی:

کلیه قیمتهای کارخانه و تهران 10 تومان افزایش یافت.


صورت شماره 1 93/01/24
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٤  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش …. کارخانه 3*4 1
  پول پیش …. کارخانه 4*4 2
  پول پیش 2000 کارخانه 3*5 3
  پول پیش 1970 کارخانه 4*5 4
  پول پیش 1970 کارخانه 5*5 5
  پول پیش 1970 کارخانه 4*6 6
  پول پیش …. کارخانه 5*6 7
  پول پیش 1960 کارخانه 6*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*7 9
  پول پیش …. کارخانه 7*7 10
  پول پیش …. کارخانه 6*8 11
  پول پیش …. کارخانه 7*8 12
  پول پیش …. کارخانه 8*8   13
  پول پیش 1960 کارخانه 10*10  6متر 14
درجه 2    1990 پول پیش 2060 کارخانه 10*10  12 متر 15
  پول پیش 2020 کارخانه   ناو8          6 متر   16
  پول پیش 2020 کارخانه ناو8          12متر  17
  پول پیش …. کارخانه ناو10           6متر    18
  پول پیش 2000 کارخانه ناو10          12متر      19
  پول پیش …. کارخانه ناو12        6 متر 20
  پول پیش …. کارخانه ناو12         12متر 21
  پول پیش 2190 کارخانه ناو14          6 متر 22
  پول پیش 2190 کارخانه ناو 14         12 متر   23
83تا86کیلو پول پیش …. کارخانه ناو 16     6 متر   24
165تا 170کیلو پول پیش 2290 کارخانه ناو 16    12 متر   25
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول …. انبار تهران  3*4 1
با تایید حواله پول 2070 انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  6*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2270 انبار تهران  7*7 10
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  6*8 11
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  7*8 12
با تایید حواله پول …. انبار تهران  8*8 13
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  ناو8          6 متر      14
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  ناو8        12متر    15
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  ناو10        6متر     16
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  ناو10        12متر     17
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  ناو12        6متر     18
با تایید حواله پول 2070 انبار تهران  ناو 12       12متر    19
با تایید حواله پول 2270 انبار تهران  ناو 14       6متر    20
با تایید حواله پول 2270 انبار تهران  ناو 14     12متر    21
با تایید حواله پول 2380 انبار تهران  ناو 16       6متر    20
با تایید حواله پول 2380 انبار تهران  ناو 16     12متر    21
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

صورت شماره 1 93/01/23
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۳  کلمات کلیدی:
                                 
شرایط پرداخت فی مبدا بارگیری نوع جنس ردیف
  پول پیش …. کارخانه 3*4 1
  پول پیش …. کارخانه 4*4 2
  پول پیش …. کارخانه 3*5 3
  پول پیش 1950 کارخانه 4*5 4
  پول پیش 1950 کارخانه 5*5 5
  پول پیش 1950 کارخانه 4*6 6
  پول پیش 1950 کارخانه 5*6 7
  پول پیش 1940 کارخانه 6*6 8
  پول پیش …. کارخانه 6*7 9
  پول پیش …. کارخانه 7*7 10
  پول پیش 1950 کارخانه 6*8 11
  پول پیش …. کارخانه 7*8 12
  پول پیش …. کارخانه 8*8   13
  پول پیش 1940 کارخانه 10*10  6متر 14
  پول پیش 2040 کارخانه 10*10  12 متر 15
  پول پیش 2000 کارخانه   ناو8          6 متر   16
  پول پیش 2000 کارخانه ناو8          12متر  17
  پول پیش …. کارخانه ناو10           6متر    18
  پول پیش 1970 کارخانه ناو10          12متر      19
  پول پیش …. کارخانه ناو12        6 متر 20
  پول پیش …. کارخانه ناو12         12متر 21
  پول پیش 2170 کارخانه ناو14          6 متر 22
  پول پیش 2170 کارخانه ناو 14         12 متر   23
83تا86کیلو پول پیش …. کارخانه ناو 16     6 متر   24
165تا 170کیلو پول پیش 2270 کارخانه ناو 16    12 متر   25
برای اطلاع از سایزهای دکل سازی ST52با دفتر تماس بگیرید
   
  حواله پول …. انبار تهران  3*4 1
با تایید حواله پول 2060 انبارتهران 4*4 2
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  3*5 3
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  4*5 4
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  5*5 5
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  4*6 6
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  5*6 7
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  6*6 8
  حواله پول …. انبار تهران  6*7 9
با تایید حواله پول 2260 انبار تهران  7*7 10
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  6*8 11
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  7*8 12
با تایید حواله پول …. انبار تهران  8*8 13
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  ناو8          6 متر      14
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  ناو8        12متر    15
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  ناو10        6متر     16
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  ناو10        12متر     17
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  ناو12        6متر     18
با تایید حواله پول 2060 انبار تهران  ناو 12       12متر    19
با تایید حواله پول 2260 انبار تهران  ناو 14       6متر    20
با تایید حواله پول 2260 انبار تهران  ناو 14     12متر    21
با تایید حواله پول 2370 انبار تهران  ناو 16       6متر    20
با تایید حواله پول 2370 انبار تهران  ناو 16     12متر    21
خریدهای کمتر از یک تن بنگاه 20 تومان به قیمتهای لیست اضافه میگردد
جهت خرید شرایطی  با دفتر تماس بگیرید
           
*لطفا" قبل از خرید تائید تلفنی گرفته شود*  

← صفحه بعد